بیمه ایران

تلفن مشاوره رایگان :88505454

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیران یا مدیر ساختمان

چاپ

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیران یا مدیر ساختمان

بیمه مسئولیت هئدت مدیره ساختمانهای مسکونی اداری تجاری

 

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیر یا مدیران ساختمانهای تجاری اداری مسکونی از انواع بیمه مورد نیاز برج های اداری ، تجاری و مسکونی محسوب می شود که در بیمه آنلاین بیمه ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

قبل از ورود به مزایای بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان ابتدا خلاصه ای از وظایف و مسئولیتهای خطیر مدیر،هیئت مدیره یا مدیران ساختمان را مورد بررسی قرار می دهیم ،بطور خلاصه طبق قانون تملک آپارتمانها هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی و برای یکسال انتخاب می شود.طبق ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان، مسئول حفظ و اداره ساختمان و همچنین مجری تصمیمات مجمع عمومی را مدیر یا مدیران ساختمان می‌داند. در نتیجه به موجب همین بند تعداد مدیران باید فرد باشد تا تصمیم‌گیری و تشخیص رای اکثریت با مشکل مواجه نگردد.یکی از اقدامات مدیریت ساختمان برای حفظ و اداره ساختمان بیمه است .

در مورد اهمیت بیمه تا چه اندازه مطلع هستید؟ به طور کلی بیمه همواره نقش بسیار مهمی در جبران خسارات در جامعه داشته است. با توجه به اینکه وظیفه مدیران حفظ و نگاهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه است، در همین راستا بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش‌سوزی و اخذ بیمه آتش سوزی از جمله وظایف آنها به شمار می‌رود.ولی گسترش آپارتمان نشینی و پیشرفتهای تکنولوژی همچنین افزایش مشاعات ساختمان مانند پارکینگها و آسانسورها و تاسیسات مسئولیت ساکنین نسبت به همدیگر و نسبت به اشخاص ثالث و در نتیجه مسئولیت هیئت مدیره را دوچندان می نماید.جهت انجام اینکار هر یک از ساکنان با توجه به سهمی که دارند باید حق بیمه پرداخت نمایند. اهمیت این موضوع به حدی است که در صورت آتش‌سوزی و عدم بیمه، مسئولیت جبران خسارات با مدیران خواهد بود، پس می توان گفت این موضوع نیز از وظایف مدیر ساختمان است.

اهم بیمه نامه هایی که یک ساختمان را می تواند در برابر مخاطرات یاری نماید به شرح زیر است:

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیران یا مدیر ساختمان بسیاری از نیازهای یک مدیر ساختمان یا هیئت مدیره ساختمان را برآورده می سازد؟

بیمه مسئولیت مدیران ساختمان

شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به بیمه گزار و بر اساس قانون بیمه مصوب 1316،قانون مسئولیت مدنی مصوب  1339 و قانون تملک آپارتمانها به شرط دریافت حق بیمه مقرر، مسئولیت مدنی بیمه گزار را در قبال ساکنین و اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی هیئت مدیره ساختمان قرار می دهد، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاري بیمه گذار خسارت جانی و مالی به ساکنین، اشخاص ثالث و مشاعات آنها که منشا آن ناشی از مشاعات ساختمان باشد، وارد آید،بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم طبق راي محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت تا حدود تعهدات مندرج در شرایط بیمه نامه اقدام مینماید.

سایر شروط :

1- صدمات جانی و مالی وارده به بیمه گذار در اثر خطرات موضوع بیمه نامه و در محل مورد بیمه، براساس شرایط بیمه نامه تحت پوشش میباشد.)حوادث(

2-  خسارت جانی وارده به شخص سرایدار، نظافتچی، سرویسکار، تعمیرکار و گلکار در بخشهاي مشاعات ساختمان و در اثر خطرات موضوع موردبیمه تحت پوشش بیمه

نامه میباشد

3- خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از استفاده از آسانسور و یا پلهبرقی تحت پوشش میباشد.

 خسارتهاي معلول عوامل ذیل علاوه بر استثنائات مندرج شرایط عمومی از شمول تعهدات بیمه گرخارج است.

1- خسارت وارده ناشی از فعالیت هاي : نماکاري، نقاشی، احداث و یا اضافه بنا و هر گونه تعمیرات اساسی و کلی و همچنین هر نوع فعالیتهاي کهخارج از شرایط بهره برداري ساختمان باشد.

2- خسارت هاي وارده به آپارتمانها، اموال ساکنین و اشخاص ثالث که منشا خسارت آنها از مشاعات ساختمان نباشد.

3- خسارات وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگهاي عمومی و مجتمع هاي تجاري واداري. بیمه گذار میبایستی براي موارد اشاره شده مستقلابیمه نامه مجزا اخذ نمایدبه غیر از مسکونی که منشا حادثه مشاعات باشد(.حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد 5 برابر تعهد بیمه گر در هر حادثه می باشد)

4- در صورتی که مشاعات مورد بیمه داراي بیمه نامه آتش سوزي باشد ، در صورت بروز حادثه ، خسارت ابتدا از محل بیمه آتش سوزي پرداخت و مازادبر آن از محل این بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود

 تعهدات بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان:

همانطور که در موضوع بیمه نامه اشاره شد خسارت احتمالی در دو بخش جانی و مالی به بیمه گزار پرداخت می گردد که با پیشنهاد بیمه گزار و توافق طرفین و البته پرداخت حق بیمه بیمه نامه جاری و ساری می گردد

تماس با بیمه ایران مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

جهت مشاوره رایگان در مورد بیمه مسئولیت ساختمانی می توانید با شماره تلفن ویژه 88505454 تماس حاصل فرمایید

www.bimeonline.com

بیمه آنلاین بیمه ایران بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان بیمه مسئولیت مدیر ساختمان بیمه مسئولیت مدیران ساختمانهای تجاری بیمه مسئولیت مدیران ساختمانهای اداری بیمه مسئولیت مدیران ساختمانهای مسکونی