آب و هوای تهران

25.73°C
Few Clouds Humidity: 31%
Wind: NNW at 2.06 M/S
27.06°C / 34.69°C
28.24°C / 35.56°C
27.86°C / 34.3°C
27.35°C / 33.92°C

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیران یا مدیر ساختمان

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیران یا مدیر ساختمان

بیمه مسئولیت هئدت مدیره ساختمانهای مسکونی اداری تجاری

 

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیر یا مدیران ساختمانهای تجاری اداری مسکونی از انواع بیمه مورد نیاز برج های اداری ، تجاری و مسکونی محسوب می شود که در بیمه آنلاین بیمه ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

قبل از ورود به مزایای بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان ابتدا خلاصه ای از وظایف و مسئولیتهای خطیر مدیر،هیئت مدیره یا مدیران ساختمان را مورد بررسی قرار می دهیم ،بطور خلاصه طبق قانون تملک آپارتمانها هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی و برای یکسال انتخاب می شود.طبق ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان، مسئول حفظ و اداره ساختمان و همچنین مجری تصمیمات مجمع عمومی را مدیر یا مدیران ساختمان می‌داند. در نتیجه به موجب همین بند تعداد مدیران باید فرد باشد تا تصمیم‌گیری و تشخیص رای اکثریت با مشکل مواجه نگردد.یکی از اقدامات مدیریت ساختمان برای حفظ و اداره ساختمان بیمه است .

در مورد اهمیت بیمه تا چه اندازه مطلع هستید؟ به طور کلی بیمه همواره نقش بسیار مهمی در جبران خسارات در جامعه داشته است. با توجه به اینکه وظیفه مدیران حفظ و نگاهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه است، در همین راستا بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش‌سوزی و اخذ بیمه آتش سوزی از جمله وظایف آنها به شمار می‌رود.ولی گسترش آپارتمان نشینی و پیشرفتهای تکنولوژی همچنین افزایش مشاعات ساختمان مانند پارکینگها و آسانسورها و تاسیسات مسئولیت ساکنین نسبت به همدیگر و نسبت به اشخاص ثالث و در نتیجه مسئولیت هیئت مدیره را دوچندان می نماید.جهت انجام اینکار هر یک از ساکنان با توجه به سهمی که دارند باید حق بیمه پرداخت نمایند. اهمیت این موضوع به حدی است که در صورت آتش‌سوزی و عدم بیمه، مسئولیت جبران خسارات با مدیران خواهد بود، پس می توان گفت این موضوع نیز از وظایف مدیر ساختمان است.

اهم بیمه نامه هایی که یک ساختمان را می تواند در برابر مخاطرات یاری نماید به شرح زیر است:

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیران یا مدیر ساختمان بسیاری از نیازهای یک مدیر ساختمان یا هیئت مدیره ساختمان را برآورده می سازد؟

بیمه مسئولیت مدیران ساختمان

شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به بیمه گزار و بر اساس قانون بیمه مصوب 1316،قانون مسئولیت مدنی مصوب  1339 و قانون تملک آپارتمانها به شرط دریافت حق بیمه مقرر، مسئولیت مدنی بیمه گزار را در قبال ساکنین و اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی هیئت مدیره ساختمان قرار می دهد، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاري بیمه گذار خسارت جانی و مالی به ساکنین، اشخاص ثالث و مشاعات آنها که منشا آن ناشی از مشاعات ساختمان باشد، وارد آید،بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم طبق راي محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت تا حدود تعهدات مندرج در شرایط بیمه نامه اقدام مینماید.

موضوع بیمه مسئولیت هیئت مدیره یا مدیر ساختمان :

موضوع این بیمه عبارت است از پوشش مسئولیت مدیر یا مدیران ساختمان در قبال ساکنین ، اشخاص ثالث در مشاعات و اماکن ساختمان که تحت مدیریت ایشان می باشد، بدین معنی که چنانچه در اثر قصور و سهل انگاری هریک از مدیران ساختمان خسارت جانی و مالی به ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات وارد شود و منشاء این خسارت ناشی از مشاعات ساختمان باشد ، بیمه ایران پس از احراز مسئولیت مدیر ساختمان توسط کارشناسان بیمه ایران یا رای مراجع ذیصلاح و قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید.

علاوه بر موارد یادشده در صورت وقوع حوادث زیر و احراز مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره در موارد زیر نیز شرکت سهامی بیمه ایران پاسخگو خواهد بود:

1- صدمات جانی و مالی وارده به بیمه گذار در اثر خطرات موضوع بیمه نامه و در محل مورد بیمه، براساس شرایط بیمه نامه تحت پوشش میباشد.(حوادث)

2-  خسارت جانی وارده به شخص سرایدار، نظافتچی، سرویسکار، تعمیرکار و گلکار در بخشهاي مشاعات ساختمان و در اثر خطرات موضوع موردبیمه تحت پوشش بیمه

نامه میباشد

3- خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از استفاده از آسانسور و یا پله برقی تحت پوشش میباشد.

استثنائات بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان:

 حوادثی که منشا آن در اختیار بیمه گذار نباشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی مگر آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضایی محرز گردد

 خسارت وارده به وسیله نقلیه موتوری بر اثر برخورد ، تصادم ، تصادف ، سرقت کلی ، سرقت جزیی ، و خط کشی روی بدنه

 خسارت های ناشی از تصادم ، تصادف ، برخورد با اجسام ثابت و ... که در نتیجه عمل راننده وسیله نقلیه حادث شود

خسارت ناشی از حوادث ورزشی در سالن ورزشی محل مورد بیمه (یک بیمه نامه مستقل باید خریداری شود)

 هرگونه خسارتی که خارج از شرایط و آیین نامه مسئولیت قانون تملک آپارتمانها باشد

خسارت های ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود

خسارت وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگ های عمومی ، تجاری ، اداری

 خسارت وارده ناشی از مسئولیت غیر از بیمه گذار ( مانند مسئولیت پیمانکار )

 خسارت وارده به کارکنان و نگهبانان بیمه گذار در مراکز تجاری و اداری

 جرایم ، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمانها و جزای نقدی

خسارت های ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو

خسارت های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

تبصره : خسارت های مالی وارده به خودروهای پارک شده درپارکینگ ساختمان های مسکونی که منشا حادثه مشاعات ساختمان باشد مطابق شرایط بیمه نامه قابل پرداخت است

 خسارتهاي معلول عوامل ذیل علاوه بر استثنائات مندرج شرایط عمومی از شمول تعهدات بیمه گرخارج است.

1- خسارت وارده ناشی از فعالیت هاي : نماکاري، نقاشی، احداث و یا اضافه بنا و هر گونه تعمیرات اساسی و کلی و همچنین هر نوع فعالیتهاي که خارج از شرایط بهره برداري ساختمان باشد.

2- خسارت هاي وارده به آپارتمانها، اموال ساکنین و اشخاص ثالث که منشا خسارت آنها از مشاعات ساختمان نباشد.

3- خسارات وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگهاي عمومی و مجتمع هاي تجاري و اداري. بیمه گذار میبایستی براي موارد اشاره شده مستقلابیمه نامه مجزا اخذ نماید به غیر از مسکونی که منشا حادثه مشاعات باشد(حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد 5 برابر تعهد بیمه گر در هر حادثه می باشد)

4- در صورتی که مشاعات مورد بیمه داراي بیمه نامه آتش سوزي باشد ، در صورت بروز حادثه ، خسارت ابتدا از محل بیمه آتش سوزي پرداخت و مازادبر آن از محل این بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود

 تعهدات بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان:

همانطور که در موضوع بیمه نامه اشاره شد خسارت احتمالی در دو بخش جانی و مالی به بیمه گزار پرداخت می گردد که با پیشنهاد بیمه گزار و توافق طرفین و البته پرداخت حق بیمه بیمه نامه جاری و ساری می گردد

تماس با بیمه ایران مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

جهت مشاوره رایگان در مورد بیمه مسئولیت ساختمانی می توانید با شماره تلفن ویژه 88505454 تماس حاصل فرمایید

www.bimeonline.com

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page