آب و هوای تهران

25.73°C
Few Clouds Humidity: 31%
Wind: NNW at 2.06 M/S
27.06°C / 34.69°C
28.24°C / 35.56°C
27.86°C / 34.3°C
27.35°C / 33.92°C

شرایط عمومی بیمه عمر مان

شرایط عمومی بیمه عمر مان

شرایط عمومی بیمه عمر مان ایران نیز مانند تمام شرایط عمومی در صنعت بیمه قوانین ، تعاریف ، مقررات و شروطیست از پیش تعیین شده که جزء لاینفک بیمه نامه است و همراه بیمه نامه به بیمه گزار تحویل می گردد. با وجود اهمیت شرایط عمومی بیمه عمر مان متاسفانه مورد توجه و مطالعه خریداران و سرمایه گزاران بیمه عمر ایران قرار نمی گیرد که بعضا باعث بروز مشکلات عدیده ای در هنگام استفاده از مزایای بیمه عمر مان ایران می گردد.در این بخش سعی می شود به زبان ساده ابتدا تایتلهای شرایط عمومی و سپس جزئیات آن به آگاهی علاقمندان به بیمه آنلاین قرار بگیرد

شرایط عمومی بیمه عمر مان بیمه ایران

ماده ۱) تعاریف

در ماده یک شرایط عمومی بیمه عمر مان تعاریفی چون بیمه گر،بیمه گزار ، بیمه شده ، حق بیمه ، موضوع بیمه ،مدت بیمه ، استفاده کننده (گان) سرمایه فوت ، ذخیره ریاضی ، بازخرید ، ارزش بازخرید ، تعلیق ، سال بیمه ای ، فرم پیشنهاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.   


ماده ۲) اساس بیمه نامه

اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در فرم پیشنهاد بیمه و پیوست‌های احتمالی آن، قوانین ومقررات بیمه، آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، گزارش پزشک معاینه کننده و تایید بیمه گر اساس صدور بیمه نامه می‌باشد. شرایط عمومی، شرایط خصوصی، شرایط پوششهای اضافی، جدول ارزش بازخرید بیمه نامه جزءلاینفک بیمه‌نامه بوده و مورد توافق بيمه گر و بيمه گذار می باشد.

ماده ۳) شروع اعتبار بیمه نامه

تعهدات مندرج در بیمه نامه و همچنین آثار مترتب بر آن از تاریخ شروع بیمه نامه منوط به اينكه حق بيمه مقرر پرداخت شده باشد، معتبر خواهد بود.

ماده ۴) اصل حسن نیت

بیمه گذار و بیمه شده موظفند کلیه سوالات مندرج در فرم پیشنهاد را در کمال حسن نیت پاسخ دهند و کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار بیمه گر قرار دهند. .

ماده ۵) تغییر در شرایط بیمه نامه

هرگونه تغییر در بیمه نامه به موجب برگهای الحاقیه ای خواهد بود که به تقاضای بیمه گذار و پس از موافقت  بیمه گر ، صادر می شود و این برگهای  الحاقی جزء لاینفك بیمه نامه است .

تبصره : بيمه گر با رعایت ضوابط و مقررات مي تواند درموارد خاص مطابق با شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه بدون تقاضای بیمه گذار نسبت به صدور الحاقيه اقدام نمايد.

چنانچه مفاد و مطالب مندرج در بیمه نامه و الحاقی با شرایط مورد توافق تطبیق نکند بیمه گذار می تواند ظرف بیست روز از تاریخ صدور بیمه نامه و برگهای الحاقی ، تقاضای تصحیح آن را بنماید . پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق و قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد .

ماده ۶) ارزش بازخرید بیمه نامه

ارزش بازخرید عبارتست از حداقل۹۰ درصد ذخيره رياضي بيمه نامه. بیمه گر موظف است جدول ارزش بازخرید را به بیمه نامه صادره ضمیمه و تحویل بیمه گذار نماید.

ماده ۷) پرداخت حق بیمه

۱-۷) نحوه پرداخت حق بیمه: حق بيمه بصورت يكجا و يا ساليانه و يا تركيبي از آن دونوع قابل پرداخت است . در صورت انتخاب حق بيمه ساليانه و موافقت بيمه گر ، حق بيمه مذكور قابل تقسيط نيز مي باشد كه هزينه آن در محاسبات ذخیره ریاضی لحاظ خواهد شد.

۲-۷) تاخير در پرداخت حق بیمه: در صورت تاخيردر پرداخت اقساط حق بیمه توسط بیمه گذار در سررسيدهاي مقرر، حق بیمه خطر فوت و هزينه هاي مرتبط  از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه (با احتساب وام های دریافتی) تامین می شود  پوشش  خطر فوت بیمه نامه تا آخرین روز تکافوی حق بیمه ، از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه معتبر خواهد بود و پس از آن بیمه نامه معلق می گردد.

تبصره: در صورت تعلیق بیمه نامه، بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه مقرر در مهلت ۶۰ روزه، اقدام به برقراری مجدد بیمه نامه از ساعت ۲۴ روز پرداخت حق بیمه را نماید. برقراری مجدد بیمه نامه پس از سپری شدن مهلت مذکور، صرفا با موافقت بیمه گر امکان پذیر می باشد. بدیهی است در زمان تعلیق، بیمه گر هیچ گونه تعهدی نسبت به پوشش های بیمه ای نخواهد داشت.

ماده ۸) تعهدات بیمه گر

۱-۸) تعهدات بیمه گر در صورت حیات بیمه شده : در پایان مدت بیمه نامه، ذخیره ریاضی تشکیل شده به استفاده کننده بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

۲-۸) تعهدات بیمه گر در صورت فوت بیمه شده : عبارت است از پرداخت سرمایه فوت سال فوت  به علاوه ذخیره ریاضی تشکیل شده پس از کسر هر گونه بدهی قبلی از محل بیمه نامه که به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.

ماده ۹) حقوق بیمه گذار نسبت به ذخیره ریاضی بیمه نامه

۱-۹ دریافت وام : بیمه گذار می تواند پس از حداقل دو سال پرداخت حق بیمه، حداکثر تا میزان ۹۰% ارزش بازخرید بیمه نامه درخواست وام نماید و بیمه گر متعهد به پرداخت آن می باشد.

تبصره ۱ : در زمان سررسيد بيمه‌نامه يا بازخريد آن يا برداشت  از ذخیره ، چنانچه وام تسویه نشده باشد مانده وام دريافتي، كارمزدهاي متعلق به آن و جرائم احتمالی از تعهدات بيمه‌گر كسر مي‌گردد.

تبصره  ۲: نحوه بازپرداخت وام با توافق بین بیمه گر و بیمه گذارتعیین می گردد.

تبصره ۳ : در صورتيكه استفاده کننده (گان) در بيمه‌نامه‌هاي زندگي بستانكار بيمه‌گذار باشد و اين مطلب در بيمه‌نامه و يا ظهر آن تصريح شده باشد حق بازخريد بيمه‌نامه و همچنين دريافت وام از محل ذخيره رياضي موكول به موافقت كتبي بستانكار است.

تبصره ۴ : نرخ کارمزد وام بر اساس آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه اعمال خواهد شد.

۲-۹ برداشت از اندوخته : در طول مدت بیمه، بيمه‌گذار مي‌تواند در صورت تشكيل ذخیره رياضي، درخواست بازخريد كل يا درصدي از بيمه‌نامه خود را نمايد و موسسه بيمه مكلف است ارزش بازخريد بيمه‌نامه را با رعايت شرايط بيمه‌نامه صادره، پرداخت نمايد.

۳-۹ سود مشارکت در منافع : بیمه گرمکلف است بيمه‌گذار را در سود مازاد بر سود اعمال شده در محاسبات ذخیره ریاضی طبق مفاد آیین نامه بیمه های زندگی سهيم نمايد.

ماده ۱۰) استثنائات

موارد زیر مشمول بیمه نمی باشد و در صورت تحقق خطر فوت ، بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت بيمه نامه ندارد و بر حسب مورد صرفا ارزش بازخريدي بيمه نامه به استفاده كننده(گان) واجد شرايط پرداخت خواهد شد :

۱-۱۰) خودكشي : در صورتی که بيمه‌شده در طول دو سال اول از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد بیمه نامه خودكشي نمايد، صرفا ارزش بازخریدی بیمه نامه به استفاده کننده(گان) پرداخت می گردد.

۲-۱۰) مرگ بيمه‌شده بوسيله بیمه گذار: در صورتي‌كه بیمه گذار تعمدا به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجبات مرگ بیمه شده را فراهم آورد، صرفا ارزش بازخريدي ریاضی بیمه نامه به استفاده کننده(گان) پرداخت خواهد شد.

۳-۱۰) مرگ بيمه‌شده بوسيله استفاده‌كننده(گان) : در صورتي‌كه استفاده کننده تعمدا به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجبات مرگ بیمه شده را فراهم آورند،  استفاده كننده  مذكور از مزاياي بيمه نامه محروم و سهم ساير استفاده كننده(گان) پرداخت خواهد شد.

۴-۱۰) مسافرت غيرعادي : خطرات ناشي از پرواز هوايي  بجز مواردي که بيمه‌شده بعنوان يک مسافر عادي با خريد بليط اقدام به پرواز در خطوط هوايي تجاري مجاز نموده و نام وي به عنوان مسافر عادي، در ليست مسافران ثبت شده باشد تحت پوشش نخواهد بود.۵-۱۰) فعاليتهاي خطرناک : چنانچه فوت بیمه‌شده ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه(هوایی، زمینی، ریلی و دریایی) در مسابقات، پروازهای اکتشافی، هر نوع تمرین و آموزش غواصی، پرواز هوایی، پرش با چتر نجات (سقوط آزاد)، هدایت کایت و یا سایر وسایل پرواز بدون موتور باشد، فقط ارزش بازخريدي بیمه نامه  به استفاده کننده پرداخت خواهد شد مگر اینکه با توافق طرفین و پرداخت حق بیمه اضافی، موارد مذکور تحت پوشش قرار گرفته باشد.

۶-۱۰) اعمال خلاف قانون : چنانچه بيمه‌شده در اثر فعاليتهاي مجرمانه ، اعم از مباشرت، مشارکت یا معاونت در آن فوت کند، بیمه‌گر هيچ گونه تعهدي براي پرداخت سرمايه فوت نخواهد داشت.

۷-۱۰) جنگ : در صورتيكه بيمه شده در نتيجه عمليات تعرضي و تدافعي و يا هر نوع حادثه ديگري كه جنبه نظامي در مقابل نيروي مهاجم داشته باشد فوت نمايد، بیمه‌گر فقط ارزش بازخريدي تا روز حادثه را پرداخت خواهد كرد.

تبصره : عمليات پليسي از هر قبیل در حکم عمليات نظامي محسوب نمی گردد.

۸-۱۰) اعزام به عمليات جنگي: چنانچه بيمه‌شده به عنوان نظامی یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به عمليات جنگي اعزام شود، بیمه نامه ‌از تاريخ اعزام بیمه شده به حالت تعليق در خواهد آمد حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت، چنانچه به هر علتی خطری اتفاق بیفتد بیمه گر صرفا ارزش بازخريدي بیمه نامه را تا روز تعلیق پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.

بیمه‌نامه معلق، سه ماه پس از خاتمه عمليات جنگي و بازگشت بيمه‌شده به وضعیت قبلی، بر اساس درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر به وضعيت عادي تبدیل مي‌گردد.

تبصره : چنانچه بیمه‌شده در محلی فوت کند که رسماً شرايط جنگ اعلام شده است، پرداخت سرمايه فوت منوط به ارايه دلايل کافي از سوی بیمه گذار یا استفاده کننده مبني بر عدم تاثير مستقيم جنگ بر فوت بيمه‌شده می باشد. در صورت عدم ارائه شواهد کافي، بیمه‌گر فقط ارزش بازخريدي را پرداخت خواهد نمود.

۹-۱۰) تشعشعات هسته‌اي : چنانچه بيمه‌شده در اثر انفجار يا تشعشعات هسته‌اي و يا آلودگيهاي شيميايي و بيولوژيکي ناشي از آن فوت کند، بیمه‌گر فقط ارزش بازخريدي را پرداخت خواهد نمود.

۱۰-۱۰) چنانچه بیمه شده در اثر مصرف داروهای محرک بدون تجویز پزشک، مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان فوت نماید، بیمه‌گر فقط ارزش بازخريدي را پرداخت خواهد نمود.

ماده ۱۱) انتقال بیمه نامه

انتقال: عبارت است از واگذاری حق استفاده از بیمه نامه از سوی بیمه گذار به دیگری.

۱-۱۱) بیمه گذار می تواند پس از اخذ موافقت کتبی بیمه شده و همچنین بیمه گر، بیمه نامه را  با شرايطي كه بيمه گر تعيين مي كند به شخص دیگری منتقل نماید.

۲-۱۱) در صورت انتقال بيمه نامه به شخص ديگر،‌ انتقال دهنده مسئول پرداخت كليه دیون تا تاريخ انتقال در مقابل بيمه گر خواهد بود.

۳-۱۱) در صورت انتقال بیمه نامه، بیمه شده قابل تغییر نمی باشد.

۴-۱۱) اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند، در صورت فوت بيمه گذار يا انتقال قرارداد بيمه به ديگري،‌چنانچه ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه به موجب قرارداد بيمه به عهده بيمه گذار بوده است،‌در مقابل بيمه گر اجرا نمايند قرارداد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه  به اعتبار خود باقي مي ماند. معهذا ورثه و يا منتقل اليه حق فسخ قرارداد را طبق شرايط عمومي اين بيمه نامه خواهند داشت.

تبصره : اگر انتقال گیرندگان متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام حق بيمه در مقابل بيمه گر مسئوليت تضامني خواهند داشت به نحوي كه هر گاه يكي از آنها حق بيمه سهم خود را نپردازد ،‌ هيچ یک از انتقال گیرندگان حق استفاده از مزاياي قرارداد بيمه را نخواهند داشت.

ماده ۱۲) مدارک لازم جهت پرداخت منافع بیمه

در صورتیکه که استفاده کننده کلیه مدارک مورد نیاز را به بیمه گر ارائه دهد، بیمه گر موظف است سرمایه بیمه نامه را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک و  اطمينان از صحت آنها و در قبال رسيد  به استفاده کننده (گان)پرداخت نماید.  مدارک لازم عبارتند از:

– بیمه نامه و اوراق الحاقي ضميمه آن

علاوه بر مداک فوق؛

الف) در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار بیمه نامه :

۱) اعلام کتبی فوت بیمه شده : در صورت فوت بيمه شده , مراتب بايد با ذكر علت در اسرع وقت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ فوت كتبا“ از طرف استفاده كننده يا بيمه گذار به اطلاع بيمه گر برسد . مگر اينكه ثابت نمايند به علت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبوده اند .

۲) گواهی فوت صادره از سوی سازمان ثبت احوال

۳) تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی باطل شده بیمه شده

۴) گواهی آخرین پزشک معالج یا پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت كه در آن علت بيماري شرح و سير آن ذكر شده باشد . در صورتيكه معالجه به عمل نيامده باشد مدارك مثبته حاكي از بيماري و علل فوت و اوضاع و احوالي كه در آن فوت اتفاق افتاده بايد به هزينه استفاده كننده تهيه و ارائه گردد .

۵) در صورتی که فوت ناشی از حادثه باشد، گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع قانوتی ذیصلاح تهیه شده باشد.

۶) گواهی انحصار وراثت در صورتی که استفاده کننده در بيمه نامه و اوراق الحاقي مشخص نشده باشد.

تبصره ۱:  بيمه گر حق دارد با هزينه استفاده كننده هرگونه اطلاعات و مدارك تكميلي در اين زمينه مطالبه و يا خود تهيه نمايد .

تبصره۲ : در صورتي كه بيمه گذار يا استفاده کننده تكاليف مقرر در اين ماده را انجام ندهند , بيمه گر مي تواند ضرر و زيان وارده به لحاظ عدم اجراي تكاليف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود كسر نمايد .

ب)در صورت حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه :

-اصل شناسنامه و کارت ملی استفاده کننده(گان)

تبصره : در صورتيكه اشتباهي درثبت تاريخ تولد بيمه شده در موقع انعقاد قرارداد رخ داده باشدو اين اشتباه حق بيمه پوشش هاي بيمه اي و هزينه هاي مترتب به آن را تغيير دهد، جدول ارزش بازخرید پیوست بیمه نامه تعدیل می گردد.

ماده ۱۳) پوشش اتباع غیر ایرانی
خسارت مربوط به کارکنان و کارگران با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت خواهد بود که دارای مجوز اقامت با حق کار مشخص  و پروانه کار معتبر باشند

ماده ۱۴) مفقود شدن بیمه نامه

در صورت مفقود شدن بیمه نامه بیمه گذار موظف است بلافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند و بيمه گر پس از حصول اطمینان از فقدان آن المثنی بیمه نامه را صادر و در اختيار بيمه گذار قرار خواهد داد.

ماده ۱۵)  نشانی قانونی – تغیير محل اقامت – نماینده در ایران

۱-۱۴) اقامتگاه بیمه گذار یا نماینده او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است.

۲-۱۴) بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را کتبا به بیمه گر اطلاع دهد.

۳-۱۴) هر گاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه زندگی نماینده وي باشد و بیمه گر نامه های مربوط را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.

۴-۱۴) در صورت عدم رعایت مقررات فوق، مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی اعلام شده از سوی بیمه گذار در ایران معتبر خواهد بود.

۵-۱۴) کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او در رابطه با این قرارداد با ذکر شماره بیمه نامه باید به آدرس واحد صادر کننده بیمه نامه فرستاده شود.

ماده ۱۶) نحوه حل و فصل اختلاف

طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مي‌توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند.

روش داوری : در صورت انتخاب روش داوري، طرفين قرارداد مي‌توانند يك نفر داور مرضي‌الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي‌الطرفين، هر يك از طرفين بايد داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي ‌كند. داوران منتخب، داور سومي را به عنوان سرداور انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف، با اكثريت آرا اقدام به صدور رأي مي‌كنند. در صورتي كه هريك از طرفين تا ۳۰ روز بعد از معرفي داور طرف مقابل، داور منتخب خود را معرفي نكند و يا داوران منتخب، براي انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفين مي‌تواند حسب مورد تعيين داور يا سرداور را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين در شروع رسيدگي، حق‌الزحمه داور انتخابي خود و نصف حق‌الزحمه سرداور را مي‌پردازد و در خاتمه، همه هزينه‌هاي داوري بر عهده طرفي خواهد بود كه رأي عليه او صادر مي‌شود.

دعاوی حقوقی: دعاوی حقوقی راجع به این بیمه نامه یا راجع به اجرای آن طبق مقررات به دادگاههای صالحه ایران (دادگاه صلاحیت دار محل اقامت مدعی علیه ) ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۶) مرور زمان :

مدت مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد بیمه به مدت دو سال از تاریخ وقوع خطر مورد بیمه می باشد.

ماده ۱۷) سایر موارد :

در مواردی که در این شرایط عمومی نسبت به آن ذکری به میان نیامده است طبق آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، قانون بیمه وسایر قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد

بیمه آنلاینبیمه آنلاین

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page