بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394تماس جهت مشاوره خرید بیمه در ایام تعطیل

vector landscape

بیمه مسئولیت وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان

چاپ

بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیرا پزشکان

بیمه وقفه در فعالیت پزشکان پیراپزشکان

وقفه در فعالیت پزشکان و پیرا پزشکان بیمه نامه جدیدی است که کارشناسان بیمه های مسئولیت شرکت سهامی بیمه ایران باثبت این بیمه نامه در بیمه مرکزی با موضوع «جبران در آمد مورد انتظار بیمه گذار ناشی از عدم فعالیت موقت ودائم به دلیل وقوع خطرات ، حادثه، بیماری وتوقیف یا تعلیق پروانه فعالیت به علت اتهامات غیر واقع وتبرئه بیمه گذار» موفق به ارائه طرح نوین دیگری در صنعت بیمه کشور شدند. این بیمه نامه از نوع بیمه نامه های عدم النفع ویژه مشاغل است که در مرحله نخست در چهار سطح درآمدی برای پزشکان ( جراحان ، متخصصان غیر جراح ، پزشکان عمومی ) وپیراپزشکان ( اعم از پرستاران ، بهیاران ، تکنسین های اتاق عمل و . . . ) اجرا می شود و با افزایش ظرفیت های آن در آینده، برای سایر مشاغل تخصصی نظیر مهندسان ، هنرمندان ، ورزشکاران و . . . نیز با الگو سازی از این طرح، بیمه نامه های جدیدی قابل ارائه خواهد بود.

شرکت سهامی بیمه ایران با تاکید بر اینکه این بیمه نامه برای تمامی پزشکان وپیراپزشکانی که دارای مجوز فعالیت رسمی هستند، طراحی شده است، قطع درآمد مورد انتظار ناشی از حوادث و هرگونه واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه گذار باعث ورود صدمات و منجر به عدم فعالیت حرفه ای دائم بیمه گذار گردد از خطرات تحت پوشش این بیمه نامه است.

همچنین قطع درآمد مورد انتظار ناشی از بیماریهای سکته قلبی ، سکته مغزی ، پیوند اعضاء، هپاتیت ، بیماری های عفونی و ام.اس که منجر به عدم فعالیت حرفه ای دائم بیمه گذار شود و نیز قطع درآمد مورد انتظار ناشی از توقیف و یا تعلیق پروانه حرفه ای پزشکی به علت اتهامات غیر وارد در حوزه فعالیت حرفه ای و تبرئه بیمه گذار از دیگر پوشش های بیمه ای بیمه ایران در این بیمه نامه است.

طرح « بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان وپیراپزشکان » بعد از اجرای طرح های بیمه نامه حرفه ای پزشکان، بیمه نامه مسئولیت پزشکان و بیمه نامه مسئولیت فنی داروخانه و مسئول فنی بیمارستان و متصدیان فنی، چهارمین طرح حمایتی از جامعه پزشکی کشور است که درآمدها و معیشت آنان را تحت پوشش و حمایت بیمه ای بیمه ایران قرار می دهد

بیمه عدم النفع وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکانشرایط و مزایای بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران

بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان در واقع یک بیمه نامه عدم النفع محسوب و به طور کلي پزشکان و پیراپزشکان بر اساس ميزان درآمد يا دریافتی خود مقدار هزينه ها يا خرج زندگي را تنظيم ميکنند ، از دست رفتن درآمد باعث عدم تناسب بين دخل و خرج زندگي شده و پيامدهاي ناگواري را به همراه دارد.بيمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان ريسک از دست رفتن درآمد در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی را پوشش ميدهد و موجب تداوم و استمرار درآمد پزشکان و پيراپزشکان در صورت وقوع حوادث و بيماري ميشود.

موضوع بيمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان:

جبران درآمد مورد انتظار بيمه گذار به دليل عدم فعاليت حرفه اي ، ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه نامه که منجر به لغو دائم پروانه حرفه پزشکي و پيراپزشکي و همچنين توقيف يا تعليق پروانه فعاليت ناشي از اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وي در مراجع ذيصلاح قانوني گردد، بيمه گر حداکثر تا حدود تعهدات مندرج در بيمه نامه نسبت به جبران تعهدات خود اقدام مي نمايد.

خطرات تحت پوشش بيمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان:
1- قطع درآمد مورد انتظار ناشي از حوادث و يا هرگونه واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي که بدون قصد و اراده بيمه گذار باعث ورود صدمات و منجر به عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد.
2- قطع درآمد مورد انتظار صرفاً ناشي از تحقق بيماري هاي زير که باعث عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد:
بيماري هاي عفوني

بيماري ام اس

سکته مغزي

سکته قلبي

پيوند اعضا

هپاتيت

ايدز

3- قطع درآمد مورد انتظار ناشي از توقيف موقت يا تعليق پروانه فعاليت حرفه بيمه گذار به علت اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وي مي گردد.

شرايط سني افراد بيمه شده بيمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان:
خطرات تحت پوشش اين بيمه نامه صرفاً براي افرادي صادر خواهد شد که سن آنها در زمان صدور بيمه نامه حداکثر 60 سال تمام بوده باشد و در صورتي که سن افراد بيش از 60 سال تا حداکثر 65 سال تمام در زمان صدور بيمه نامه باشد ، تعهد بيمه گر صرفاً محدود به خطرات مربوط به حادثه و توقيف يا تعليق پروانه فعاليت بوده و بيماري تحت پوشش نمي باشد.

مدت بيمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان:

مدت این بیمه نامه یک سال است و تا 10 سال با توجه به سرمایه ای که بیمه گذار انتخاب و حق بیمه پرداخت کرده است می تواند مشمول دریافت مستمری شود ، افزود: در این طرح جامعه پزشکی در چهار سطح طبقه بندی شده اند که در صورت وقوع هر یک از موضوعات تحت پوشش بیمه نامه، بر مبنای حق بیمه پرداختی شان و بر اساس چند برابر حداقل حقوق و دستمزد کارکنان که سالانه از سوی دولت اعلام می شود ، خسارت و مستمری دریافت خواهند کرد :

متخصصان و جراحان یک تا 20 برابر حداقل حقوق

متخصصان غیر جراح از یک تا 15 برابر 

پزشکان عمومی از یک تا 10 برابر 

پیراپزشکان از یک تا 3 برابر

میزان چند برابری هریک از گروهها از حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده در هر سال محاسبه و خسارت دریافت می گردد

توجه داشته باشید در هرصورت نبايد سن بیمه گزار بعلاوه مدت دریافت در آمد مورد انتظار از 70 سال تجاوز نمايد ، به عبارتي تعهدات بيمه گر براي سال هاي مورد انتظار بايستي به نحوي باشد که از سن 70 سال بيمه گذار تجاوز ننمايد به طور مثال ، شخصي که 61 سال سن داشته باشد سال هاي درآمد مورد انتظار وي جهت پوشش بيمه اي بيمه نامه حد اکثر از 9 سال بيشتر نخواهد بود.

استثنائات بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان :

خسارت های معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

2- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو

3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

4- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و جرایم مربوطه

5- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است

6-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط بیمه گذار

7-حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هر گونه اقدام به خودکشی

8-حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح

9-قطع درآمد ناشی از عدم فعالیت موقت و دائم بیمه گذار به علت لغو پروانه توسط نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح به دلایل خاص انظباطی و قصور و سهل انگاری در فعالیت پزشکی و یا دلایل دیگر

10-هر گونه حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورتیکه بیمه گذار فاقد گواهی نامه مجاز برای آن وسیله نقلیه باشد

11- عدم فعالیت موقت و دائم ناشی از اتهاماتی از قبیل افترا ، تهمت ، هتک حرمت ، خیانت در امانت در صورت عدم تبرئه

12- خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه نامه و یا اینکه منشاء آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد

 مدت این بیمه نامه یک سال است و تا 10 سال با توجه به سرمایه ای که بیمه گذار انتخاب و حق بیمه پرداخت کرده است می تواند مشمول دریافت مستمری شود ، افزود: در این طرح جامعه پزشکی در چهار سطح طبقه بندی شده اند که در صورت وقوع هر یک از موضوعات تحت پوشش بیمه نامه، بر مبنای حق بیمه پرداختی شان و بر اساس چند برابر حداقل حقوق و دستمزد کارکنان که سالانه از سوی دولت اعلام می شود ، خسارت و مستمری دریافت خواهند کرد :

متخصصان و جراحان یک تا 20 برابر حداقل حقوق

متخصصان غیر جراح از یک تا 15 برابر 

پزشکان عمومی از یک تا 10 برابر 

پیراپزشکان از یک تا 3 برابر

میزان چند برابری هریک از گروهها از حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده در هر سال محاسبه و خسارت دریافت می گردد

 نکته ممتاز این طرح بیمه نامه  را می توان تاثیر مثبت آن بر کاهش استرس های حرفه ای متولیان اقدامات درمانی یعنی پزشکان و کادر پرستاری و پیراپزشکان دانست  این پوشش بیمه ای، مکمل بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان است و البته دارای ساختار فنی متفاوتی با بیمه های زندگی و عمر است . بنابر این اخذ بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، علاوه بر این بیمه نامه بهترین کارکرد ترمیمی برای ایجاد تعادل و بهبود وضعیت و بازگشت شرایط عادی زندگی در میان مدت و کوتاه مدت برای صاحبان حرف پر چالش پزشکی و پیراپزشکی به هنگام وقوع هر یک از رخدادهای یادشده را دارد.

 این بیمه نامه برای خانواده پزشکان / پیراپزشکان و همچنین شخص آنان که به دلیل شرایط ناخواسته دچار مشکل شده است، فرصت و مجال مناسبی را ایجاد می کند تا تعادل از دست رفته در معیشت خود را بازیابد.

جهت مشاوره رایگان همین الان با شماره تلفنهای 8850545و87170تماس حاصل فرمایید

www.bimeonline.com

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت بیمه ایران بیمه وقفه در فعالیت پزشکان بیمه وقفه در فعایت پیراپزشکان