بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی

در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تخفیف عدم خسارت

تخفیف عدم خسارت

 هنگامی که در یک دوره پوشش به ویژه در بیمه‌های اتومبیل،بیمه آتش سوزی و مسئولیت بیمه‌گذار خسارتی از بیمه‌گر نگرفته باشد، برای تجدید بیمه‌نامه در دوره بعد مقداری از حق بیمه بصورت تخفیف کاسته می‌شود

 No Claim Discount

تست سرد

تست سرد

 تست سرد در واقع تست تجهیزات بطور جداگانه قبل از عملیات نصب و مونتاژ است،این تست معمولا در بیمه های مهندسی تمام خطر نصب کاربرد دارد

Cold Testing

تعدیل

تعدیل

در بیمه‌های بلندمدت مانند بیمه عمر و یا بیمه مهندسی، از آنجایی‌که مدت بیمه‌نامه چند سال است. ارزش خدمات در سنوات بعدی از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده اما مبلغ موردبیمه در بیمه‌نامه ثابت می‌باشد. برای اینکه بروز حادثه، خسارت به ارزش روز پرداخت گردد مبلغی بین 10 تا 30 درصد مبلغ قرارداد به عنوان تعدیل تحت پوشش بیمه‌نامه قرار می‌گیرد

 Adjustment

تواتر خسارت

تواتر خسارت

 نسبت تعداد خسارت‌های اعلام شده در یک مدت معین به تعداد خطر‌های بیمه‌شده در همان مدت در یک رشته معین بیمه‌ای

 Frequency