بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394تماس جهت مشاوره خرید بیمه در ایام تعطیل

vector landscape

بیمه مسئولیت کارفرما و ماده 66 تامین اجتماعی

چاپ

بیمه مسئولیت ماده 66 قانون تامین اجتماعی

Image

تعریف پوشش ماده 66 قانون تامین اجتماعی

آیین نامه 98 بیمه مرکزی کلوز شماره 3 از پوشش های بیمه مسئولیت کارفرما را به پوشش تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی اختصاص داده است.به موجب این کلوز ،صرفا پرداخت مستمری موضوع تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کار افتادگی کارکنان باشد ، با پرداخت یکجای مطالبات وفق تبصره مذکور ، تحت پوشش می باشد.

متن تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی

ماده 66 قانون تامین اجتماعی اشعار می نماید در صورتـی کـه ثابت شـود وقوع حادثه سـتقیماناشـی ازعـدم رعایـت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشـی از عـدم رعایت مقررات بهداشـتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سـازمان هزینه های مربـوط به معالجه و غرامات و مسـتمریها و غیره را پرداختـه و طبق ماده 50 این قانـون از کارفرما مطالبـه و وصول خواهد نمود.
مطابق تبصـره  یک ماده 66 این قانون مقصر میتواند با پرداخت معادل ده سـال مسـتمری موضوع این مـاده به سـازمان از این بابت بری الذمه شـود.

ماده 50 قانون:بدلیل نام بردن این ماده در توصیف ماده 66 قانون تامین اجتماعی لازم می دانم  این ماده را نیز توصیف نمایم.مطابق ماده مذکور مطالبات سـازمان بابت حق بیمه و خسـارات تاخیر و جریمه هـای نقـدی که ناشـی از اجرای ایـن قانون یا قوانین سـابق بیمه هـای اجتماعی وقانون بیمه اجتماعی روسـتاییان باشـد، همچنین هزینه های انجام شـده طبق مواد 66،90و خسـارات مذکور در مواد 98و 100این قانون در حکم مطالبات مسـتندبـه اسـناد لازم الاجـرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسـناد رسـمی به وسـیله مامورین اجرای سـازمان قابل وصول میباشد.

 

مزایای خرید کلوز تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی در بیمه مسئولیت کارفرما

مزایا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تعریف پوشش ماده 66 قانون تامین اجتماعی بیمه مسئولیت کارفرما و ماده 66 تامین اجتماعی بیمه مسئولیت تامین اجتماعی پوشش تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی کلوز تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی