آب و هوای تهران

25.73°C
Few Clouds Humidity: 31%
Wind: NNW at 2.06 M/S
27.06°C / 34.69°C
28.24°C / 35.56°C
27.86°C / 34.3°C
27.35°C / 33.92°C

بیمه مسئولیت کارفرما و ماده 66 تامین اجتماعی

بیمه مسئولیت ماده 66 قانون تامین اجتماعی

Image

تعریف پوشش ماده 66 قانون تامین اجتماعی

آیین نامه 98 بیمه مرکزی کلوز شماره 3 از پوشش های بیمه مسئولیت کارفرما را به پوشش تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی اختصاص داده است.به موجب این کلوز ،صرفا پرداخت مستمری موضوع تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کار افتادگی کارکنان باشد ، با پرداخت یکجای مطالبات وفق تبصره مذکور ، تحت پوشش می باشد.

متن تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی

ماده 66 قانون تامین اجتماعی اشعار می نماید در صورتـی کـه ثابت شـود وقوع حادثه مسـتقیماناشـی ازعـدم رعایـت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشـی از عـدم رعایت مقررات بهداشـتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او باشد،سـازمان هزینه های مربـوط به معالجه و غرامات و مسـتمریها و غیره را پرداختـه و طبق ماده 50 این قانـون از کارفرما مطالبـه و وصول خواهد نمود.
مطابق تبصـره  یک ماده 66 این قانون مقصر میتواند با پرداخت معادل ده سـال مسـتمری موضوع این مـاده به سـازمان از این بابت بری الذمه شـود.

ماده 50 قانون:بدلیل نام بردن این ماده در توصیف ماده 66 قانون تامین اجتماعی لازم می دانم  این ماده را نیز توصیف نمایم.مطابق ماده مذکور مطالبات سـازمان بابت حق بیمه و خسـارات تاخیر و جریمه هـای نقـدی که ناشـی از اجرای ایـن قانون یا قوانین سـابق بیمه هـای اجتماعی وقانون بیمه اجتماعی روسـتاییان باشـد، همچنین هزینه های انجام شـده طبق مواد 66،90و خسـارات مذکور در مواد 98و 100این قانون در حکم مطالبات مسـتندبـه اسـناد لازم الاجـرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسـناد رسـمی به وسـیله مامورین اجرای سـازمان قابل وصول میباشد.

 

مزایای خرید کلوز تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی در بیمه مسئولیت کارفرما

همانطور که در متن ماده 66 و قوانین پیرامونی آن آمده است کارفرما ممکن است به لحاظ اشتباه خود یا یکی از عوامل اجرایی،که منجر به از کارافتادگی کارگر شده،بعضا تا سالیان متمادی درگیر پرداخت حقوق و مزایای فرد زیاندیده شود،تبصره ماده 66 کمک شایانی به ایندسته از کارفرمایان نموده است و خرید کلوز 3 بیمه مسئولیت کارفرما نیز با مبلغی ناچیز ریسک کارفرمایان را به حداقل ممکن تقلیل می دهد.

برای خرید کلوز 3 بیمه مسئولیت چه سرمایه ای کافیست؟

بهنر است بجای اینک بگوییم چه سرمایه ای کافیست ، بگوییم چه سرمایه ای لازم است است.چرا که مبلغ سرمایه انتخابی منوط به میانگین حقوق پرداختی به پرسنل می باشد.خوب اگر پرسنل شما بیشتر از کارگران ساده تشکیل می شود،حداقل ده سال حقوق پایه تامین اجتماعی کافیست.ولی اگر پرسنل سازمان از کارکنان متخصص با حقوق فراتر از وزارت کار تشکیل می شود به الطبع می بایست معادل ده سال میانگین پرداختی به این دسته از پرسنل سرمایه مورد نظر انتخاب گردد:

سرمایه انتخابی در کلوز 3=میانگین حقوق پرداختی به پرسنل *120

 

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page