بیمه ایران

  صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394تماس جهت مشاوره خرید بیمه در ایام تعطیل

vector landscape

بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه

چاپ

بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه

بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگی بیمه ایران

بیمه‌نامه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه

بیمه‌نامه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه به منظور جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه صادر می‌شود. کلیه نمایندگان بیمه در قبال افراد ثالث (مراجعه‌کنندگان به نمایندگان بیمه) به این بیمه نامه نیاز دارند. بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه خطراتی همچون خسارات مالی را تحت پوشش قرار میدهد.بطور کلی موضوع بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای نماینده ، کارکنان و حتی بازاریابان وی در برابر بیمه گر،بیمه گذاران، بیمه شدگان و یا صاحبان حقوق آنان در رابطه با بیمه هائی که نماینده،بعنوان نماینده بیمه گر در آن دخالت داشته، اعم از اینکه بیمه نامه صادر شده یا نشده باشد تا میزانی که در این بیمه نامه پیش بینی شده است.

در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه ایران و نمایندگان بیمه نسبت به یکدیگر وظایفی دارند تا پروسه ارائه خدمات به نحو احسن انجام گردد:

تعهدات و حقوق نماینده بیمه:

نماینده متعهد می شود در رابطه با امور نمایندگی بیمه، کلیه مقررات و نظامهای حاکم بر این حرفه و دستورالعملها و بخشنامه های بیمه ایران که بصورت کتبی به نماینده بیمه ایران ابلاغ می گردد را رعایت نماید و کارهایی که به وی محول می شود را با کمال دقت و صداقت انجام دهد. نماینده متعهد می شود کلیه اطلاعات مورد درخواست بیمه ایران و ذینفع (موضوع ماده هفت) را با کمال صداقت و مطابق با حقیقت در اختیار آنها قرار دهد.

نماینده و عوامل وی نباید بدون هماهنگی با بیمه گر تحت هیچ شرایطی راساً به مسئولیت خود اعتراف نمایند.

نماینده می بایست از هرگونه فعل یا ترک فعلی که موجب اشتباه و یا گمراهی بیمه ایران، ذینفع، بیمه گذاران و یا ذوی الحقوق آنها شود خودداری کند.

در صورتی که ادعایی بعنوان مسئولیت حرفه ای در ارتباط با این قرارداد علیه وی مطرح شود اعم از اینکه دعوا در دادگاه طرح شده یا نشده باشد مراتب را در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ دریافت ادعا کتباً به بیمه گر اعلام نماید.

در صورتی که سوء نیت نماینده در وقوع خسارت توسط کمیته احراز مسئولیت (موضوع ماده نهم)احراز گردد نماینده متعهد است، مبلغ خسارت پرداختی از طرف بیمه ایران بابت این بیمه نامه بانضمام هزینه های متعلقه و هرگونه خسارت دیگر از جمله دیرکرد در پرداخت خسارت را مسترد دارد و در این رابطه به بیمه گر اختیار تام میدهد که برای استیفای حقوق خود از وثائقی که نماینده به وی سپرده و همچنین کارمزد متعلقه نماینده به هر نحوی که خود مقتضی می داند استفاده کند.

در انتخاب کارکنان و بازاریابان دقت و مراقبت نماید و بطور مستمر بر اعمال آنها نظارت داشته باشد و در صورتی که تخلفی مشاهده کند از ادامه کار خاطی جلوگیری و مراتب را کتباً به ذینفع اعلام نماید

تعهدات و حقوق شرکت سهامی بیمه ایران

جبران خساراتی که ناشی از اشتباهات غیر عمدی نماینده، کارکنان و بازاریابان وی در عملیات بیمه گری در بخش های صدور،خسارت و مالی روی می دهد و مانع پرداخت خسارت براساس ضوابط و مقررات بیمه گری در دستورالعملها و بخشنامه های بیمه گر می باشد. جبران خسارتی که بدلیل بازاریابی و یا ایجاد تعهد منجر به اعلام خسارت از ناحیه بیمه گذاران یا ذوی الحقوق ایشان بر علیه بیمه گر صورت می پذیرد. پس از احراز مسئولیت نماینده توسط بیمه گر، حداکثر پس از 15 روز خسارتی را که از ناحیه نماینده به مناسبت عمل وی بعنوان نمایندهبیمه در مدت اعتبار بیمه نامه متوجه اشخاص ثالث شده،حداکثر تا میزان مندرج در شرایط خصوصی بپردازد. تشخیص مسئولیت نماینده و تعیین میزان خسارت در وهله نخست بعهده بیمه گر می باشد،مگر آنکه ثابت شود نماینده در ورود زیان مسئولیتی نداشته یا میزان خسارت کمتر از میزان مورد در خواست بوده است که در این صورت حسب مورد، تعهد بیمه گر در پرداخت خسارت ساقط و یا کاهش می یابد. در صورتیکه مسئولیت نماینده توسط بیمه گر پذیرفته نشود، پرونده جهت تعیین تکلیف به کمیته احراز مسئولیت (به شرح ماده نه این قرارداد) ارجاع خواهد شد. بیمه گر در صورتی متعهد می گردد که در ارتباط با مسئولیت قانونی یا قراردادی بیمه گذار به شرح مندرج در ماده یک باشد. مهلت اعلام خسارت از ناحیه نماینده و یا ذینفع حداکثر سه سال بعد از پایان مدت بیمه نامه می باشد. هیچگونه تغییری در مفاد بیمه نامه که موجب تضییع حقوق نماینده و یا ذینفع شود ندهد و برای هرگونه تغییر در بیمه نامه از جمله درخواست فسخ آن قبلاً موافقت کتبی ایشان را تحصیل کند.

.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه Professional Liability Insurance agent مسئولیت حرفه ای نمایندگی بیمه ایران