آب و هوای تهران

27.85°C
Clear Sky Humidity: 13%
Wind: SSE at 3.09 M/S
25.4°C / 31.65°C
26.43°C / 33.26°C
27.65°C / 34.51°C
29.63°C / 36.08°C

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی ایران

 بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی ایران

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی ایران از زیر شاخه های بیمه مسئولیت عمومی است که مسئولیت اشخاص (حقیقی یا حقوقی ) را جهت جبران خسارت های ناشی از فعالیت های روزمره،دارائی ها،امکانات و ابنیه تحت تصرف،تملک یا مدیریت ایشان را در بر می گیرد.


به عبارتی چون مسئولیت عمومی می تواند شامل زندگی روزمره،و سیطره و مدیریت اشخاص برمایملک و التزام آنها به سیطره و مراقبت از دارائیها بمنظور جلوگیری از بروز خسارت به اشخاص ثالث ناشی از آن مال باشد.بیمه مسئولیت عمومی می تواند زیانهای ناشی از قصور در جلوگیری از خسارتهای یاد شده را تحت پوشش قرار دهد.در صورت بروز آتش سوزی یا خطرات تبعی آن ممکن است آتش از مایملک و دارائیهای ما خارج و به اشخاص ثالث زیان وارد نماید.

گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزی‌ و انفجار در مجاورت‌ یا طبقات فوقانی و زیرین محل‌ وقوع‌ حادثه‌ ، سبب‌ بروز خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ خواهد گردید که غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بیمه‌های‌ آتش‌سوزی‌ قابل‌ پرداخت‌ نیست؛‌ ولیکن‌ ‌بیمه‌‌ مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی بیمه ایران ، کلیه‌ زیان‌‌های‌ ناشی‌ از خطراتی‌ چون‌ آتش‌سوزی‌ ، انفجار ، ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود

این بیمه نامه براساس درخواست بیمه‌گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و با در نظر گرفتن مقررات واستثنائات ذیل صادر و خسارت مستقیم وارد به اموال مورد بیمه و اشیاء تحت مالکیت یا اموال در تصرف قانونی همسایگان را که ناشی از آتش سوزی، انفجار، ترکیدگی لوله آب و فاضلاب باشد، با توجه به شرایط این بیمه نامه جبران می‌نماید.

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

خسارت مالی

هزینه های پزشکی

فوت

نقص عضو

 دامنه پوشش بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی :
به موجب این بیمه‌نامه کلیه خسارات وارده به اماکن و اموال مستقر در مجاور (همسایگان) محل مورد که از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگیلوله آب و فاضلاب مایملک بیمه گذار ناشی شده باشد، تامین می‌گردد.
حدود تعهدات بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی :
الف) واحدهای مسکونی و غیر صنعتی:
تعهد بیمه‌گر معادل 50٪ از سرمایه بیمه شده در بیمه آتش سوزیست.
ب) واحدهای صنعتی:
تعهد بیمه‌گر معادل 50٪ از سرمایه بیمه شده در بیمه آتش سوزیست.
وظایف بیمه گذار در هنگام بروز خسارت:
بیمه‌گذار مجاز نیست بدون موافقیت بیمه‌گر در مورد مسئولیت هایی که طبق این بیمه‌نامه مورد تامین میباشد ، بواسطه اینکه بیمه مسئولیت دارد تقصیر یا مسئولیت را بعهده گیرد و تعهدی در قبال مدعی به قبول نموده و یا وجهی به وی بپردازد یا در خصوص میزان تعهد بیمه‌نامه توافق نماید.
تعهدات بیمه‌گر در بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی:
1- میزان خسارت وارد به همسایگان بر اساس نظر کارشناس بیمه‌گر و مدارک مثبته تعیین خواهد گردید.
2- جبران هزینه ناشی از اقدام‌های لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می‌گیرد حداکثر تا 20 درصد مبلغ تعهد مندرج دربیمه نامه می‌باشد و در هر صورت تعهد بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده بیشتر نخواهد بود در غیر این صورت بیمه‌گر مجاز است از پرداخت قسمتی یا تمامی خسارت خودداری نماید.
3- خسارت موضوع این بیمه‌نامه با اطلاع بیمه‌گذار مستقیماً از طرف بیمه‌گر به زیان دیده پرداخت خواهد شد و میزان خسارت پرداختی از سرمایهبیمه‌نامه کسر می‌گردد.
فرانشیز در بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی:

فرانشیز این بیمه نامه سهمی از خسارت می باشد که در صورت مسئول شناخته شدن بیمه گذار می بایست خودش بپردازد،مبلغ این فرانشیز نسبت به کاربری مورد بیمه متفاوت است
فرانشیز در واحدهای مسکونی و غیر صنعتی:
از هر خسارت مورد تعهد 10% مبلغ خسارت یا حداقل 1.000.000 ریال به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود که از مبلغ مورد تعهد بیمه گر کسر خواهد شد.
واحدهای صنعتی:
از هر خسارت مورد تعهد 10% مبلغ خسارت یا حداقل 5.000.000 ریال به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود که از مبلغ مورد تعهد بیمه گر کسر خواهد شد.
استثنائات بیمه‌نامه مسئولیت ناشی از آتش سوزی:

غرامتها و خسارتهای زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

الف) خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث موجود در محل مورد بیمه و نزد بیمه‌گذار، مگر آن که خلاف آن به صراحت در بیمه‌نامه شرط شده باشد.

ب) خسارت‌های ناشی از عمد و یا تقلب بیمه‌گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.

ج) غرامت بدنی بیمه گذار و کلیه شرکا، کارکنان، همسر، اجداد، پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد وی، و هر یک از شرکا در محل مورد بیمه

د) خسارت وارد به مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگهای قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، اشیا عتیقه و تابلوها

ه)غرامت و خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو

و)غرامت و خسارت ناشی از جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامهای احتیاطی مقامهای نظامی و انتظامی

«سایر شروط و مقررات بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی تابع شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش سوزی می‌باشد».

بیمه نامه مسئولیت ناشی از آتش سوزی می تواند قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه به دلایل زیر از طرف بیمه گر یا بیمه گذار فسخ گردد:

1-در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین

2-در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه

3-در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع به بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه

4-بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

5-در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود

تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد .

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی ایران خرید این بیمه نامه به هیچ وجه اجباری نیست ولی نداشتم آن می تواند مشکلات جبران ناپذیری برای مالکین و بیمه گذاران بوجود آورد.

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی بیمه ایراندانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی بیمه ایراندانلود پیشنهاد بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

در صورت نیاز به مشاوره رایگان و اطلاع از شرایط خرید این بیمه نامه ( نقد یا اقساط) با شماره ویژه 88505454 تماس حاصل فرمایید

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page