بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین

چاپ

 بیمه مهندسین ناظر طراح محاسب ایران

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح ،ناظر و مشاور از زیر شاخه های بیمه مسئولیت حرفه ای در بخش بیمه های مسئولیت بیمه ایران محسوب می گردد.


حوادث ناخواسته در عملیات ساختمانی امری است اجتناب ناپذیر و ممکن است در حین کار حادثه‌ای اتفاق بیافتد که خسارت جانی و مالی برای عوامل اجرایی،مالکین ویا سایر افراد ثالث به همراه داشته باشد و مسئولیت این حادثه ناشی از سهل انگاری ، اشتباه کوتاهی و قصور مهندسین باشد. برای جبران چنین حوادثی، مهندسین شاغل در پروژه می‌توانند از بیمه مسئولیت مهندسین استمداد جویند.
بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین برای سه گروه از مهندسان زیر ارائه می‌گردد:

بیمه مهندسین ناظر
بیمه مهندسین طرح
بیمه مهندسین محاسب

این بیمه نامه جهت آرامش خاطر مهندسینی ارائه می‌گردد که عضو سازمان نظام مهندسی بوده، پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضای شهرسازی از شهرداری داشته باشند.هر مهندس با توجه به تخصص ، درجه و پایه مهندس و متراژ سالیانه که به تفکیک نوع تخصص، بر اساس متراژ سالیانه نظارت، متراژ سالیانه طراحی و متراژ سالیانه محاسبه و حق الزحمه دریافتی بابت هر متر مربع می‌توانند یک ،دو و یا هرسه بیمه نامه مهندسین را درخواست نمایند.

تعهدات بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر،طراح و محاسب

پوشش های بیمه مهندسین با توجه به شرایط بیمه مسئولیت دو نوع خسارت جانی و خسارت مالی برای بیمه گذاران این بیمه نامه ارائه می‌شود، مواردی که به عنوان پوشش در بیمه‌نامه درج شده و تحت پوشش می باشند به ترتیب زیر می‌باشد:

پوشش فوت

پوشش هزینه‌های پزشکی

پوشش خسارت های مالی

پوشش‌های مطروحه فوق به شکل کلوزهای زیر در هر بیمه نامه مخاطرات تحت مسئولیت مهندسین را پوشش می دهد،بطوریکه فرد بیمه گذار با توجه به نیاز و به درخواست خود هرکدام از تعهدات خود به شرکت سهامی بیمه ایران خریداری می‌نماید:

کلوز تعهد بیمه ایران برای جبران هزینه‌های پزشکی هرنفر در هر حادثه و در طول مدت بیمه‌نامه
کلوز تعهد بیمه ایران برای جبران غرامت نقص عضو(کلی و جزئی) هر نفر در هر حادثه در ماه‌های عادی
کلوز تعهد بیمه ایران برای جبران غرامت فوت هر نفر در هر حادثه در ماه‌های حرام و عادی
کلوز حداکثر تعهد شرکت بیمه ایران برای جبران غرامت فوت و نقص عضو در ماههای عادی و حرام در طول مدت بیمه نامه
کلوز تعهد شرکت بیمه ایران برای جبران خسارت مالی در هر حادثه و حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

توجه داشته باشید کلوزهای فوق جزء ماهیت تعهدات بیمه‌ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طرح ، محاسب و ناظر خواهد بود. و فقط مبلغ پوشش‌های بیمه مسئولیت مهندسان انتخابیست که در محاسبه قیمت بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان تاثیر گذار می‌باشد.

استثنائاتی که تحت پوشش بیمه مسئولیت مهندسین نمی‌باشند:

1- خسارت‌های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار.

خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو

خسارت ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی و مطالبات شهرداری

خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگر از این قبیل

خسارت بدنی و مالی ناشی از مسئولیت‌های صاحبکار و پیمانکار پروژه ساختمانی 

خسارت بدنی و مالی ناشی از مسئولیت های صاحبکار و پیمانکار پروژه ساختمانی تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.

خسارت ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی وارد به ساختمان مورد نظارت که بیمه گذار مسئول جبران آن نیست، مشمول این بیمه نامه نمی‌‏باشد

کلیه پروانه‌‏های ساختمانی و برگه‌‏های تعهد نظارت که قبل از صدور بیمه نامه صادر شده، مشروط به موارد ذیل تحت پوشش بیمه‌‏ای باشد:
الف- خسارت در زمان اعتبار بیمه نامه و در حین اجرای پروژه ساختمانی رخ داده باشد
ب- پروانه‌‏های ساختمانی تحت پوشش که جهت آنها پایان‏ کار ( پایان ساخت ) صادر نگردیده باشد.

توجه مهم:  خسارت براساس نظر کارشناس بیمه ‏گر تعیین و پرداخت می‏‌گردد .

شرایط بیمه مسئولیت مهندسان

پوشش‌های این بیمه نامه برای خساراتی پرداخت می‌شود که در حین اجرای پروژه ساختمانی اتفاق افتاده باشد.
اگر خسارتی بعد از پایان کار اتفاق افتاده باشد تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.و می بایست بیمه تمام خطر مهندسی سازه های تکمیل شده خریداری گردد.
در این بیمه نامه ، اشخاص ثالث ( ازجمله همسایگان و عابرین و … ) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی نیز می‌توانند تحت پوشش قرار می‌گیرد.

از مصادیق بارزی که می تواند تحت مسئولیت مهندسین ناظر طراح یا محاسب اتفاق افتد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تخریب ساختمان های کناری در زمان عملیات گودبرداری  

فوت یا نقص عضو ساکنین ساختمان های مجاور 

فوت یا نقص عضو کارگران پروژه ساختمانی 

خسارت های احتمالی وارد به مالک پروژه

خسارت جانی و مالی وارد به عابران

خسارت وارده به تاسیسات شهری 

 بیمه مسئولیت مهندسین ایران

بدون شک بهترین و معتبرترین بیمه مسئولیت مهندسین طراح ،ناظر و محاسب را به گواه صدور بیش از 60 درصد این بیمه نامه ها در شرکت سهامی بیمه ایران را این شرکت ارائه می دهد.درصد نقص اعضا بدن با نظر پزشک معتمد شرکت بیمه ایران تعیین می شود. در صورتی که بیمه گذار یا زیان دیده نسبت به نظر پزشک معتمد شرکت بیمه ایران معترض باشند موضوع در کمسیون پزشکی بیمه ایران و پزشک منتخب بیمه گذار و یا زیان دیده و با نظر اکثریت اعضای کمسیون ابلاغ و اجرا می شود.

نکته:غرامت نقص عضو بر مبنای درصد های مشخص شده در بیمه نامه و یا معادل ریالی حداقل دیه رایج هر کدام که کمتر باشد پرداخت می شود.

توصیه‌های ایمنی بیمه مسئولیت مهندسین ایران

از جمله شرایط بیمه نامه مسئولیت مهندسین بیمه ایران حفظ موارد ایمنی است که قبل از خرید به بیمه گذار اطلاع داده می‌شود تا در حین انجام کار دقت لازم در این باره را داشته باشند. مواردی که مهندسین ناظر ، طراح و محاسب در ساختمان های احداثی متعهد به رعایت ایمنی موارد در موارد زیر هستند:

ایجاد خروجی های مختلف برای ساختمان

اجرای محل پله فرار و دسترسی مناسب به آن

داشتن نقشه های پروانه و ضوابط ایمنی آتش سوزی

نصب آسانسور مطابق با استانداردها و مقررات ملی ساختمان

ایمنی ساختمان در مقابل خطر زلزله حد اقل طبق آیین نامه2800

اگر به علت هر کدام از موارد ایمنی گفته شده خسارتی به ساختمان و اشخاص ثالث وارد شود که مسئول آن مهندسین مسئول شناخته شوند در پرداخت خسارت به مشکل می‌خورند.

اگر در صورت غفلت و یا سهل انگاری آنها خسارتی به ساختمان و اشخاص ثالث وارد آید که مهندسین فوق مسئول آن شناخته شوند. تعهدات بیمه‌ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طرح ، محاسب و ناظر خواهد بود . مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد و تا حداکثر ۱۰ سال پس ادامه می یابد.

موارد مهم پیرامون بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ،طراح و محاسب

موضوع بیمه نامه که بر حسب نوع فعالیت فرد بیمه گذار می باشد

محل مورد بیمه می تواند کلیه اماکنی باشد که تحت محاسبه،نظارت و طراحی بیمه گذار در هنگام اعتبار بیمه نامه بوده است

در بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه گذار موظف است که اگر در طول مدت داشتن این بیمه نامه حادثه ای اتفاق بیافتد و یا هر نوع ادعا و یا مطالبه ای علیه خود داشته باشد باید ظرف مدت ۵ روز به اطلاع شرکت بیمه برساند.

بیمه گذار باید مشخصات فرد زیان دیده، نام و نشانی شهود احتمالی حادثه، مبلغ مورد ادعای خسارت و یا مدارک اقامه دعوی و هر گونه اطلاعات و مشخصات دیگر که در دست دارد را به شرکت بیمه اطلاع دهد. همچنین بیمه گذار باید جهت بررسی از محل حادثه و انجام کارشناسی همکاری لازم را به شرکت بیمه ارائه نماید.


مدارک لازم برای اعلام خسارت پزشکی:

تمامی مدارک و نسخ علی الخصوص برگ اورژانس و در صورت درخواست هزینه های پزشکی ارائه تمامی فاکتورهای پزشکی و بیمارستانی

مدارک استخدامی، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن

تمامی گزارشات پزشکی قانونی (در صورت مراجعه زیاندیده به مراجع قضایی)

گزارش بازرس اداره کار (مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی)

گواهی پزشک معتمد بیمه ایران در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان

گزارش حادثه ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی

رونوشت بیمه نامه, و ضمائم آن( تمامی صفحات پشت و رو)

مدارک شناسایی زیاندیده کپی کار ملی و شناسنامه

کپی پروانه ساختمان

مدارک تکمیلی پرداخت خسارت در صورت فوت:

  کپی پروانه ساختمان

تصویر شناسنامه های وراث قانونی متوفی

فتوکپی برابر اصل شده گواهی انحصار وراثت

فتوکپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی

رونوشت بیمه نامه تمامی صفحات پشت و رو

فتوکپی برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی

فتوکپی برابر اصل شده گواهی فوت و جواز دفن

فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه باطل شده متوفی

برگه ماموریت متوفی (در صورت فوت به هنگام ماموریت

گزارش حادثه (ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی)

فتوکپی برابر اصل شده رای دادگاه (در صورت انجام شکایت و تشکیل پرونده در دادسرا)

فتوکپی برابر اصل شده قیم نامه و نامه اداره سرپرستی (در صورت وجود فرزند یا فرزندهای صغیر)

مدارک استخدامی، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن فتوکپی برابر اصل شده گزارش بازرس اداره کار (مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی)

خرید بیمه مسیولیت مهندسین ناظر

برای خرید بیمه مهندسین ناظر می توانید درخواست خرید بیمه مهندسی تان را در اینجا ثبت کنید، کارشناسان بخش بیمه های مسئولیت بیمه آنلاین در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت  و یا با شماره ویژه 88505454 در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید .مطمئن باشید با مشاوره کارشناسان بیمه آنلاین می‌توانید بهترین بیمه مهندسین ناظر را انتخاب و خریداری نمایند.

نکته: اگر تمایل به خرید بیمه مسئولیت به صورت اقساطی می‌باشد، ۳۰ تا ۴۰ درصد حق بیمه به صورت نقدی و مابقی به صورت 1 تا 4 قسط قابل پرداخت می باشد

بیمه مسئولیت انواع بیمه مسئولیت بهترین بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه مسئولیت ایران بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین Professional Liability Insurance engineers کلوزهای بیمه مسئولیت مهندس ناظر بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران بیمه مسئولیت مهندسین ناظر چیست فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران