آب و هوای تهران

25.73°C
Few Clouds Humidity: 31%
Wind: NNW at 2.06 M/S
27.06°C / 34.69°C
28.24°C / 35.56°C
27.86°C / 34.3°C
27.35°C / 33.92°C

بیمه ریسکهای تکمیل شده

بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی

بیمه مهندسی ریسکهای تکمیل شده ساختمانی ایران

بیمه تمام خطر مهندسی ریسکهای تکمیل شده ساختمانی ایران

 بیمه نامه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران از گروه بیمه تمام خطر مهندسی بیمه ایران است که ماهیتا خسارت وارده به انواع سازه های عمرانی احداث شده از قبیل ساختمانها، برج ها، سیلوها، تونل ها،پل ها، سد ها و اصولا هر نوع سازه تکمیل شده و مانند آن را در زمان بهره برداری تحت پوشش قرار می دهد.

در بیمه نامه سازه های تکمیل شده هرگاه تمام یا بخشی از اقلام مذکور در جدول مشخصات که جزو لاینفک بیمه نامه است به علل زیر با خسارت مادی غیر قابل پیش بینی و ناگهانی مواجه شود:

الف) آتش سوزی، رعد و برق، انفجار، برخورد وسیله نقلیه زمینی یا آبی.

ب) برخورد هواپیما و یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی و یا اشیایی که از آنها سقوط کند.

ج) زلزله، آتشفشان و زلزله دریایی.

د) طوفان (باد با سرعت بیش از 62 کیلومتر بر ساعت).

ھ) سیل یا طغیان آب ، امواج دریا یا آب.

و) نشست، زمین لغزه، لغزش صخره و یا هرگونه حرکت دیگر زمین.

ز) سرما، بهمن، یخبندان.

ح) خرابکاری غیر گروهی.

به نحوی که مستلزم تعمیر و یا تعویض قطعه یا قطعات گردد و حادثه در دوره اعتبار بیمه نامه مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه یا الحاقیه های تمدید بعدی اتفاق افتاده باشد، درصورت پرداخت به موقع حق بیمه از سوی بیمه گذار و قبول آن از سوی بیمه ایران، این شرکت متعهد است که اتلاف یا خسارت وارد به مورد بیمه را نقداً و یا به صورت جایگزینی، تعویض یا تعمیر قطعات به شرط آن که در هر حادثه یا مجموع حوادث از مبالغ تعیین شده در جدول مشخصات بیمه نامه یا الحاقیهای منضم به آن تجاوز نکند، جبران نماید.

فرم "پیشنهاد بیمه نامه ریسک های تکمیل شده ساختمانی‌ " که توسط بیمه گزار تکمیل شده و مهر و امضا می‌گردد،نیز جزو لاینفک بیمه نامه است بطوریکه که اگر اطلاعات آن ناقص تکمیل گردد ممکن است در نرخ و شرایط بیمه‌نامه تاثیر گذار باشد .

براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخ های مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمهنامه صورت میگیرد، بیمه گر خسارت وارد به مورد بیمه و متوجه به بیمه گذار را (درصورتی که حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد) به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا مندرج در الحاقیهای مربوط تا میزان پیش بینی شده در زیر جبران خواهد کرد. بدینوسیله بیمه گر با بیمه گذار موافقت می نماید

 

استثنائات بیمه گر در موارد زیر زیان وارد به بیمه گذار را جبران نخواهد کرد:

فرانشیز مذکور در جدول مشخصات در هر حادثه. اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از:

الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغی گری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران، جنبش های دسته جمعی, در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که به نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی، یا خسارت وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیت دار عمومی.

ب) واکنشهای هستهای یا آلودگیهای ناشی از تشعشعات هسته ای و رادیواکتیو.

ج) عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا کارکنان وی.

د) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.

ﻫ) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.

هرگاه در جریان مراحل قانونی، تعقیب دعوی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه ایران به اتکاء مقررات بند "الف" مذکور در بالا اعلام دارد که از بین رفتن، خرابی، زیان یا مسئولیت حقوقی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه میباشد به عهده بیمه گذار است.

و) اتلاف، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عیب ذاتی، تخریب تدریجی، انبساط یا انقباض موارد بیمه شده در اثر تغییرات درجه حرارت هوا. ز) اتلاف یا آسیب دیدگی ناشی از قصور بیمه گذار در حفظ و نگهداری و انجام تعمیرات مورد بیمه. اتلاف یا آسیب دیدگی غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت.

وظایف بیمه گذار در بیمه ریسکهای تکمیل شده بیمه ایران

مسئولیت بیمه گر برای هر گونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط بر این است که بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد.

توجه داشته باشید جدول مشخصات جزء لاینفک بیمه نامه محسوب میشود و اصطلاح "این بیمه نامه" در هر کجای این قرارداد که به کار رود شامل جدول مشخصات نیز خواهد بود. هر واژه یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات به معنای خاصی به کار برده شود، در سراسر بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.

بیمه گذار باید به منظور جلوگیری از اتلاف و یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود کلیه احتیاط های لازم را به عمل آورد و توصیه های ایمنی و کارشناسی شده کارشناسان بیمه ایران  را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند.

از اینرو بیمه گزار با امضای پیشنهاد می پذیردکه:

الف) نمایندگان بیمه گر میتوانند در هر زمان مناسب، موضوع بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دهند و بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد.

ب) بیمه گذار ملزم است هرگونه تغییر در موضوع بیمه را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل خواهد آمد.

ج) بیمه گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی ایجاد کند که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه گر را کسب کرده باشد.

درصورت وقوع هر گونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه گذار باید:

الف) بلافاصله بوسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتباً نیز آن را مورد تائید قرار دهد.

ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب دیدگی, کلیه اقدامهایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.

ج) قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی دراختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.

ھ) در صورتی که اتلاف یا آسیب دیدگی معلول سرقت ساده و یا سرقت با شکست حرز باشد مراجع انتظامی را مطلع سازد.

توجه داشته باشید بیمه گر در هیچ موردی در قبال اتلاف یا آسیب دیدگی که ظرف مدت 14روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد, تعهدی نخواهد داشت.

بیمه گذار در بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی متعهد می گردد که به هزینه بیمه ایران، اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامات پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم میداند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه گر مستقیماً پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.

الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه گذار غیر واقعی باشد و یا خسارتی از روی تقلب یا به طور اغراق آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود، در آن صورت این بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمهگر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه نامه نخواهد بود.

ب) هرگاه بیمه گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف مدت شش ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند (نه) این بیمه نامه، ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدامی قانونی از سوی بیمه گذار صورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از بیمه نامه منتفی خواهد شد. بیمه گذار میتواند این بیمه نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند، در آن صورت بیمه گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه گر نیز میتواند با اخطار یک هفته ای این بیمه نامه را فسخ نماید، در آن صورت بیمه گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمیباشد، پس از کسر هزینه های کارشناسی به بیمه گذار مسترد دارد.

اختلاف پیرامون خسارت احتمالی بیمه ریسکهای تکمیل شده چگونه حل می گردد؟

هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه نامه)

الف - موضوع به کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده میشود ارجاع خواهد شد.

ب-اگر طرفین نسبت به نظرات کارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب میشود ارجاع خواهد گردید.

ج - درصورتی که هیئت کارشناسی دو نفره مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان, کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتباً انتخاب خواهند کرد . جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر درمراجع قضایی قابل طرح نمی باشد. اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

د - در صورت عدم رضایت طرفین از آراء داور می توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوی نمایند.

مقررات و شروط حاکم بر بیمه نامه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی

شرط 1- مبلغ بیمه شده : به موجب این بیمه نامه مبلغ بیمه شده مندرج در جدول مشخصات نبایستی کمتر از ارزش جایگزینی اقلام بیمه شده با اقلام نو از همان نوع و ظرفیت مشتمل بر مواد، دستمزدها، کرایه، حقوق و عوارض گمرکی باشد. بیمه گذار متعهد است درصورت نوسانات عمده در دستمزدها یا قیمتها مبلغ مورد بیمه را افزایش یا کاهش دهد. این افزایش یا کاهش فقط زمانی نافذ است که به وسیله بیمه گر در بیمه نامه ثبت شود. اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش فوق باشد، خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغی که میبایست بیمه میشد کاهش مییابد. درصورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد، این شرط نسبت به هریک از آنها به طور جداگانه اعمال میشود (ماده ده قانون بیمه).

شرط 2- اساس پرداخت خسارت : درصورت بروز اتلاف یا آسیبدیدگی، مبنای پرداخت خسارت تحت این بیمه نامه به شرح زیر می باشد: الف) در صورتی که آسیب وارده قابل تعمیر باشد، هزینه تعمیرات ضروری به منظور بازگرداندن اقلام خسارت دیده به حالت بلافاصله قبل از حادثه پس از کسر بازیافتی (به استثنای هزینه برداشت ضایعات). ب) درصورت خسارت کلی: ارزش جایگزینی اقلام مورد بیمه درصورتی که خسارت درطول مدت مندرج در جدول مشخصات اتفاق افتاده باشد. ارزش واقعی اقلام بلافاصله قبل از وقوع حادثه پس از کسر ارزش بازیافتی و هزینه استهلاک مناسب، محاسبه خواهد شد. در هر حال جبران آن مقدار از هزینه هایی که بیمه گذار میبایستی متحمل شود و تا اندازهای که مشمول مبلغ مورد بیمه میباشد منوط به رعایت شرایط و مقررات مذکور در بیمه نامه است. بیمه گر تنها زمانی هزینه ها را پرداخت خواهد کرد که صورتحساب ها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات یا تعویض و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه گر قرار گرفته باشد. آسیبهایی که قابل تعمیر است، تعمیر خواهد شد. چنانچه هزینه های تعمیر آسیبدیدگی برابر یا بیش از ارزش اقلام بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه باشد خسارت براساس شرط "ب" بالا پرداخت خواهد شد. بیمه گر هزینه های برداشت ضایعات متعاقب وقوع هر حادثه را تحت این بیمه نامه براساس

شرط (3) مشروط بر آن که مبلغ جداگانه ای در جدول مشخصات برای آن در نظر گرفته شده باشد، پرداخت خواهد کرد. هرگونه هزینه تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه گر خواهد بود که جزء هزینه های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه های تعمیر تجاوز نکند. هزینه هرگونه تغییرات، اضافات و یا بهسازی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد. شرط 3- گستره پوشش: با در نظر گرفتن این که بیمه گذار حق بیمه اضافی مورد توافق را پرداخت کرده باشد، جبران اتلاف یا آسیب وارده جز آنچه که تحت پوشش این بیمه نامه میباشد، هزینه برداشت ضایعات و همچنین قسمت هایی که قابل استفاده نبوده و باید تخریب گردد را نیز در بر میگیرد. چنانچهبیمه گذار طبق قانون و مقررات ملزم به انجام پاکسازی یا تخریب گردد، هزینه های مربوط حداکثر تا حد غرامت تعیین شده در جدول مشخصات در هر حادثه تحت پوشش خواهد بود.

خرید بیمه نامه مهندسی ریسکهای تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران:

جهت خرید بیمه مهندسی ریسکهای تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران لطفا فرم زیر را تکمیل کنید تا در اسرع وقت کارشناسان بیمه آنلاین با شما تماس بگیرند .همچنین در صورت تمایل میتوانید فرم پیشنهاد بیمه فساد کالا در سردخانه را دانلود و پس از تکمیل به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال کنید تا فرم اعلام حق بیمه و متعاقب آن صدور بیمه نامه صورت پذیرد .

 

مشاوره اینترنتی و خرید آنلاین بیمه تمام خطر مهندسی

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
عدد نمایش داده شده را تایپ نمایید
تلاش مجدد Invalid Input

تلفن تماس:88505454

واتس آپ:09126750622

Image

پاسخگوی آنلاین سوالات شما هستیم،چطور می تونیم کمکتون کنم؟

مشاور آنلاین شما در واتساپ
Close and go back to page