بیمه تکمیلی

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه تکمیلی

بیمه تکمیلی

نوعی تأمین مکمل و تبعی بیمه‌نامه اصلی است و بیشتر در بیمه‌‌های اشخاص متداول است. مانند بیمه درمان تکمیلی

supplemental insurance