بیمه ایران

تلفن مشاوره رایگان :88505454

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

مسئولیت

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
مسئولیت

 مسئولیت

 منظور، مسئولیت قانونی است كه در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به دیگر افراد یا خسارت وارد آوردن به اموال آن‌ها برای شخص ایجاد می‌شود

 liability