اصل جبران غرامت

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
اصل جبران غرامت

اصل جبران غرامت

اصل جبران خسارات اصلی است که بر اساس آن بیمه‌گر خسارت بیمه‌گذار را به مقداری پرداخت می‌نماید که بیمه‌گذار در شرایط بلافاصله قبل از حادثه قرار گیرد. البته مقدار خسارت پرداختی هیچ‌گاه بیشتر از تعهد بیمه‌گر نخواهد بود. در واقع بر اساس این اصل ، بیمه نامه نباید برای بیمه‌گذار سود‌آور باشد و وی را در وضعیت بهتری نسبت به قبل از حادثه قرار دهد

indemnity