جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
وام دهنده

مرتهن، وام دهنده

شخص وام دهنده است كه می‌تواند از شخص بدهكار خود بیمه‌نامه‌ای به عنوان وثیقه دریافت كند که معادل وجهی باشد كه او وام داده است

 Mortgagee / Lender