بیمه ایران

 ZW5hbWFkLmly صدورآنلاین بیمه نامه درایام تعطیل :09121268394

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
نرخ

نرخ

نرخ ضریب محاسباتی قیمت بیمه‌نامه است كه معمولا بصورت هزینه یك واحد پوشش بیان می‌شود

Rate

نرخ تداوم

نرخ تداوم

 نرخی است كه بر اساس آن بیمه‌گذاران بیمه‌نامه خود را نزد بیمه‌گر ادامه می‌دهند

 insurance persistency ratio

نرخ تركیبی

نرخ تركیبی

 مجموع میزان نرخ زیان و نرخ هزینه و نرخ عدم ادعای خسارت بیمه‌گذار

Combined Ratio

نرخ خسارت

نرخ خسارت

 نرخ خسارت، به میزان درصد خسارت نسبت به حق بیمه‌های مربوط به عملکرد سالی، که این خسارت‌ها در جریان آن اتفاق افتاده‌اند، گفته می‌شود

 Loss Ratio

 

 

نسبت توانگری مالی

نسبتی که مقدار توانگری مالی مؤسسه بیمه را اندازه می‌گیرد و از تقسیم مبلغ سرمایه موجود بر مبلغ سرمایه الزامی یعنی سرمایه باضافه ریسکهای پذیرفته شده بدست می‌آید

Solvency Margin Ratio