جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
نرخ

نرخ

نرخ ضریب محاسباتی قیمت بیمه‌نامه است كه معمولا بصورت هزینه یك واحد پوشش بیان می‌شود

Rate

نرخ تداوم

نرخ تداوم

 نرخی است كه بر اساس آن بیمه‌گذاران بیمه‌نامه خود را نزد بیمه‌گر ادامه می‌دهند

 insurance persistency ratio

نرخ تركیبی

نرخ تركیبی

 مجموع میزان نرخ زیان و نرخ هزینه و نرخ عدم ادعای خسارت بیمه‌گذار

Combined Ratio

نرخ خسارت

نرخ خسارت

 نرخ خسارت، به میزان درصد خسارت نسبت به حق بیمه‌های مربوط به عملکرد سالی، که این خسارت‌ها در جریان آن اتفاق افتاده‌اند، گفته می‌شود

 Loss Ratio