جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
فرانشیز

فرانشیز به مبلغی از خسارت گفته می شود که طبق شرایط بیمه نامه بعهده بیمه گذار است،مهمترین دلایل وجود فرانشیز را می توان به دو دلیل خلاصه نمود:1-کاهش هزینه های اداری ناشی از اعلام خسارتهای کوچک و ناچیز 2-عدم انتفاع بیمه گزار از بروز حادثه

Franchise

فرم پیشنهاد بیمه

فرم پیشنهاد بیمه

 فرم پیشنهاد بیمه همان فرم تقاضای بیمه است كه به‌طور معمول، به‌صورت چاپی از طرف بیمه‌گر تهیه و در دسترس بیمه‌گذار قرار می‌گیرد. و در موقع تقاضای بیمه، پیشنهاددهنده (بیمه‌گذار) آن را تكمیل و امضا كند و به بیمه‌گر یا نماینده بیمه بدهد

 Application Form