جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
غرامت

غرامت

 غرامت مبلغی است که متعاقب یک خسارت به خود بیمه‌گذار و به شخص ثالث زیاندیده به علت وقوع خطر وارد می‌شود و بیمه‌گر با دریافت حق بیمه متعهد پرداخت آن گردیده‌ است 

Indemnity