جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
راهن

راهن

 شخص وام گیرنده كه بیمه‌نامه‌ای بعنوان وثیقه نزد مرتهن می‌گذارد

Borrower