جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
درآمد سرمایه گذاری

درآمد سرمایه گذاری

 درآمد سرمایه گزاری درآمدی است که بیمه‌گذار محل سرمایه‌گذاری حق بیمه‌هایی بدست میاورد که هنوز صرف پرداخت خسارت نشده است

Investment Income

دلال رسمی بیمه

دلال رسمی بیمه

بروکر دلال یا کارگزار بیمه شخصی که به حرفه عرضه و فروش بیمه اشتغال دارد. و به وکالت از طرف مشتریان خود ریسک‌های قابل بیمه را طبق مقررات، شرایط و مجوز فعالیت دلالی، نزدیک یک یا چند بیمه‌گر بیمه می‌کند

Broker

دوره آزمایش

دوره آزمایش

دوره ای که تجهیزات نصب شده توسط پیمانکار قبل از تحویل موقت جهت اطمینان از صحت عملکرد مورد آزمایش قرار می‌گیرند

Duration of Testing