بیمه ایران

تلفن مشاوره رایگان :88505454

بیمه آنلاین نمایندگی بیمه عمر بیمه ایران

شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما

چاپ

 

در بخش زیر آئین نامه شماره هشتاد شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، که «شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني حرفه‌اي كارفرما در قبال كاركنان» را شرح داده و روابط بین بیمه گر و بیمه گزار در بیمه مسئولیت کارفرما را تبیین می نماید مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذيل توصیف می نماییم:

  فصل اول- كليات بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

ماده ۱- اساس بيمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان: بیمه مسئولیت کارفرما بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد كتبي بيمه‌گذار که جزء لاینفک اين بیمه‌نامه مي‌باشدتنظيم گرديده و مورد توافق طرفين مي‌باشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمه‌گذار كه مورد قبول بيمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن كتباً به بيمه‌گذار اعلام گرديده است، جزء تعهدات بيمه‌گر محسوب نمي‌شود (اهم آن در بخش استثنائات بیمه کارفرما در قبال کارکنان توضیح داده خواهد شد).

 

ماده ۲- تعاريف مفاهیم و اصطلاحات در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان: اصطلاحات زير در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:

۱- بيمه‌گر(بیمه ایران): مؤسسه بيمه‌ا‌ي‌ است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

۲- حق بيمه: وجهي كه بيمه­ گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بيمه­ گر براي جبران خسارت ناشي از وقوع يا بروز حادثه تحت پوشش بيمه­ نامه پرداخت می نماید.

۳- بيمه‌گذار: هر شخصیت حقيقي يا حقوقي كه قرارداد بيمه را با بيمه‌گر منعقد مي‌كند و متعهد به پرداخت حق بيمه مي‌باشد.

۴-كاركنان: افرادي كه در ازاي انجام كار موضوع بيمه از بيمه‌گذار حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و يا ساير مزايا دريافت مي‌نمايند و يا مشخصات آنها در شرايط خصوصي بيمه‌نامه درج شده است.

تبصره- در صورتيكه بيمه‌گذار شخص حقوقي باشد، اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت نيز مي‌توانند جزء كاركنان تحت پوشش بيمه نامه ‌باشند.

۵- زيانديده یا زیان دیدگان: كاركنانی كه در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمي، نقص‌عضو (كلي يا جزئي) و يا فوت گرديده‌اند‌.

۶-موضوع بيمه کارفرما : هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، كاركنان موظف به انجام آن هستند.

۷- حادثه موضوع بیمه: رويدادي است كه حين و به مناسبت انجام كار موضوع بيمه و در مدت اعتبار بيمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمي، نقص‌عضو، ازكارافتادگي يا فوت كاركنان گردد و بيمه‌گذار مسئول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود.

تبصره- كليه حوادثي كه در جريان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و نظافت و امثال آن در محدوده مكاني موضوع بيمه براي كاركنان اتفاق مي‌افتد، حادثه موضوع بيمه تلقي مي‌گردد.

۸- محدوده مكاني موضوع بيمه: محدوده ای است که کارکنان حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کنند و و از طريق درج نشاني يا تعيين حدود آن در شرايط خصوصي بيمه‌نامه مشخص مي‌گردد.

۹- نقص عضو: قطع، تغيير شكل و يا از دست دادن توانايي انجام كار عضوي از اعضاي بدن كه ناشي از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعيت دائم و قطعي داشته باشد.

۱۰- غرامت فوت و نقص عضو: وجهي است كه بيمه‌گر متعهد مي‌گردد در صورت بروز صدمات جسمي يا فوت كاركنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بيمه طبق شرايط اين بيمه‌نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.

۱۱- موضوع بيمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بيمه‌گذار در قبال پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت كاركنان بيمه‌گذار ناشي از حادثه موضوع بیمه.

 

ماده ۳- مدت بيمه‌نامه: شروع و انقضاي مدت بيمه‌نامه به ترتيبي خواهد بود كه در شرايط خصوصي بيمه‌نامه مشخص مي‌گردد.

 

فصل دوم- وظايف و تعهدات بيمه‌گذار

ماده ۴-وظایف بیمه گزار در مورد تکمیل صادقانه پرسشنامه بیمه مسئولیت کارفرما: بيمه‌گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌هاي بيمه‌گر همه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار وي قرار دهد. اگر بيمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌هاي بيمه‌گر به عمد از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا به عمد بر خلاف واقع اظهاري بنمايد بيمه‌نامه باطل خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه نه فقط وجوه پرداختي بيمه‌گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه‌گر مي‌تواند اقساط حق‌بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه نمايد.

ماده ۵-وظایف بیمه گزار در مورد تغییرات در موضوع بیمه کارفرما در قبال کارکنان : هرگاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و وضعيت کار موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود و يا تغييري در محدوده مکانی موضوع بيمه و یا کارکنان به وجود آيد ولو آنكه منجر به تشديد خطر نشود بيمه‌گذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بيمه‌گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بيمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند. در صورت تشديد خطر قبل از وقوع خسارت، بيمه‌گر مي‌تواند حق بيمه اضافي را متناسب با خطر براي مدت باقيمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمه‌گذار بيمه‌نامه را فسخ نمايد. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناشي از تشديد خطر بوده است بيمه‌گر مي‌تواند خسارت را به نسبت حق‌بيمه تعيين‌شده به حق‌بيمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نمايد.

ماده ۶-وظایف بیمه گزار در مورد اجرای مقررات حفاظت فنی: بيمه‌گذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات لازم و متعارف را برای جلوگیری از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.

 

ماده ۷- وظایف بیمه گزار در هنگام وقوع حادثه :بيمه‌گذار موظف است از تاريخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمه‌نامه و همچنين دريافت هر نوع ادعا و يا مطالبه كاركنان عليه خود كه به اين بيمه‌نامه مربوط مي‌شود (اعم از كتبي يا شفاهي) اقدامات زير را انجام دهد:

 •  حداكثر ظرف پنج روز كاري به يكي از شعب بيمه‌گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي مطروحه را اعلام نمايد و يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه‌گر برساند.
 •  خواسته يا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه‌کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بيمه‌گر تسلیم و بيمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.
 •  براي بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بيمه‌گر به عمل آورد.

 

ماده ۸-تعهدات بیمه گزار در هنگام طرح دعوی در مراجع قضایی: بیمه گر قائم مقام بيمه‌گذار با حق واگذاری به غیر، در دعاوی مربوط به این بیمه نامه محسوب می‌شود که بتواند پرونده‌های مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بيمه‌نامه تعقیب و پیگیری نماید. بيمه‌گذار در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه بیمه‌گذار حق هر گونه اقدامی خواهد داشت.

 

ماده ۹-وظایف بیمه گزار در برابر نظر مراجع ذیصلاح: چنانچه بيمه‌گذار به تشخیص مراجع ذیصلاح (1)سهواً وظايف مندرج در اين بيمه‌نامه را انجام ندهد و باعث افزايش تعهد بيمه‌گر و يا مانع تشخيص علت يا ماهيت حادثه شود بيمه‌گر مي‌تواند به نسبت تأثير قصور بيمه‌گذار از ميزان خسارت قابل پرداخت بكاهد. حکم این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواهد بود.

9-1-........مراجع ذیصلاح مانند :وزارت کار،تامین اجتماعی ،پزشکی قانونی،مراجع قضایی و 

ماده ۱۰-وظایف بیمه گزار در مورد اعلام تعداد واقعی کارکنان: بيمه‌گذار موظف است تعداد واقعي كاركنان را به بيمه‌گر اعلام نمايد. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد كه آخرین تعداد اظهارشده کارکنان كمتر از تعداد واقعي است تعهدات بيمه‌گر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعي كاهش مي‌يابد. در اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بيمه‌گذار خواهد بود.

ماده ۱۱-وظایف بیمه گزار در مورد پرداخت به موقع حق بیمه : بيمه‌نامه با تقاضاي بيمه‌گذار و قبول بيمه‌گر صادر مي‌شود ولي شروع پوشش بیمه ای و اجراي تعهدات بيمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بيمه به ترتيبي است كه در بيمه‌نامه پيش‌بيني شده است. چنانچه پرداخت حق‌بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه‌گذار هر یک از اقساط موعدرسيده را به هر دلیل پرداخت نكند بيمه‌گر مي‌تواند بيمه‌نامه را با رعايت ماده ۲۳ اين آيين‌نامه فسخ نمايد. چنانچه بيمه‌گر بيمه‌نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق‌بيمه پرداخت‌شده به حق‌بيمه‌اي كه تا زمان وقوع حادثه بايد پرداخت مي‌شد پرداخت خواهد شد مگر آنكه در شرايط خصوصي بيمه‌نامه ضوابط ديگري درج شده باشد.

ماده ۱۲-وظیفه بیمه گزار در اعلام دقیق و تغییرات آدرس: نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه‌گذار همان است كه در پيشنهاد بيمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و متن اين بيمه‌نامه درج گرديده است. بيمه‌گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را به صورت كتبي به اطلاع بيمه‌گر برساند. در غير اين صورت نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه‌گذار معتبر شناخته مي‌شود.

 ماده ۱۳-حقوق بیمه گزار در مورد تغییر مفاد بیمه نامه: هرگاه مفاد بيمه‌نامه و اوراق الحاقي با موافقت‌هايي كه بين طرفين به ‌عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بيمه‌گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاريخ دريافت بيمه‌نامه يا الحاقيه بطور كتبي تقاضاي اصلاح نمايد وگرنه اوراق مذكور قطعي تلقي خواهد شد.

فصل سوم- وظايف و تعهدات بيمه‌گر

ماده ۱۴- پوشش‌هاي اصلي: موارد زير با صدور بيمه‌نامه در تعهد بيمه‌گر خواهد بود:

۱- غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از كلي و جزئي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه.

۲- هزينه‌هاي پزشكي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه پس از تاييد پزشك معتمد و حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه.

تبصره- غرامت فوت، صدمه جسمی يا نقص عضو با توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار يا بر مبناي درصد مسئوليت بيمه‌گذار در مراجع قضائي تعيين مي‌شود و اعمال آن بر روي معادل ريالي ارزانترين ديه رايج روز محاسبه مي‌شود. در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بيمه براي هر نفر از مبلغ مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه بيشتر نخواهد بود.

 

ماده ۱۵- پوشش‌هاي اضافي: پوشش های اضافی با درخواست بيمه‌گذار و موافقت بیمه گر با اخذ حق بيمه اضافي بر اساس شرايط اختصاصي بيمه‌نامه مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد.

 

ماده ۱۶-پرداخت خسارت با رای دادگاه: درمواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موكول به ارائه رأي دادگاه شده است، حسب مورد زیاندیده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا ظرف پانزده روز پس از قطعي شدن رأي ابلاغي با مدارک لازم براي دريافت خسارت به بيمه‌گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمايند. بیمه‌گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحویل رسيدي به متقاضی مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ تسليم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را درحضور متقاضی بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بيمه‌گر موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضوراً و به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام كند.

تبصره- عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر ویا تاخیر در تکمیل مدارک موجب افزايش تعهدات بيمه‌گر نخواهد بود.

ماده ۱۷-وظایف بیمه گر در پرداخت به موقع خسارت: بیمه‌گر خسارت موضوع این بيمه‌نامه را با اطلاع بیمه‌گذار به زیاندیده یا ذينفع بيمه‌نامه پرداخت خواهد كرد و به محض پرداخت خسارت، در مقابل بیمه‌گذار و شخص یا اشخاص زیان‌دیده بری الذمه می‌گردد. ساير هزينه‌هاي تحت پوشش، حسب مورد به بيمه‌گذار يا زيان‌ديده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تكميل مدارك لازم، بيمه‌گر در پرداخت خسارت تأخير كند افزايش خسارت ناشي از افزايش احتمالي مبلغ ديه بر عهده بيمه‌گر خواهد بود.

ماده ۱۸-وظایف بیمه گر در صورت وجود بیمه مضاعف: در صورتی که مسئوليت بيمه‌گذار همزمان تحت پوشش ساير بيمه‌گران باشد بيمه‌گر موظف است بر مبناي اين بيمه‌نامه تعهدات خود را ايفا نمايد و سپس مي‌تواند براي بازيافت سهم ساير بيمه‌گران به آنها مراجعه نمايد.

ماده ۱۹-وظایف بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار: در مواردي كه مسئوليت بيمه‌گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمه‌گر محرز باشد مي‌تواند قبل از صدور رأي مراجع قانوني ذي‌صلاح، در صورت توافق با بيمه‌گذار و اخذ رضايت از مدعي يا مدعيان، خسارت و يا غرامت مربوط را پرداخت كند. در اين صورت بيمه‌گر در برابر هر گونه ادعای بعدی تعهدي نخواهد داشت.

ماده ۲۰-وظایف بیمه گر پس از صدور رای قطعی: در صورت صدور راي قطعي مبني بر مسئوليت كارفرما، مؤسسه بيمه مكلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بيمه‌نامه بر اساس مفاد راي صادره خواهد بود.

(استثنائات بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان)فصل چهارم- خسارت‌هاي خارج از تعهد بيمه‌گر

ماده ۲۱- خسارت‌هاي خارج از تعهد بيمه‌گر: خسارت‌هاي زيرتحت پوشش اين بيمه‌نامه نيست مگر آنكه در بيمه‌نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:

 •  كليه امراضي كه شخص در اثر فعالیت عادي و به مرور زمان به آن دچار گرديده باشد مگردر مواردی که بنا به رای مراجع ذیصلاح بيمه‌گذار مسئول شناخته شده باشد.
 •  خسارتهای ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری.
 •  خسارتهاي مستقيم و يا غير مستقيم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.
 •  حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطيلي كار.

 

ماده ۲۲- خسارت هاي غيرقابل جبران: در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه‌گر نخواهد بود:

 •  خسارتهای ناشی از عمد و تقلب بیمه‌گذار و كاركنان وي در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح در طول مدت اعتبار بيمه‌نامه
 • كلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بيمه‌گذار مسئول آن شناخته نمی شود
 •  غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجي فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذي‌صلاح
 •  غرامت و خسارت وارده به كاركناني كه سن آنها كمتر از پانزده سال تمام باشد
 • حوادث ناشی از مصرف مسكرات، موادمخدر يا روان‌گردان توسط کارکنان
 • محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید
 •  خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته ای
 •  حوادث ناشي از درگیری و نزاع.

فصل پنجم- ساير موارد

ماده ۲۳- نحوه فسخ بيمه‌نامه: در موارد زير هر يك از طرفين بيمه‌نامه مي‌تواند با اخطار كتبي ۲۰ روزه بيمه‌نامه را فسخ نمايد:

۱- موارد فسخ از سوي بيمه‌گر:

- عدم پرداخت حق‌بیمه در سررسیدهای مندرج در اعلاميه‌هاي بدهكار صادره.

- تشدید خطر و عدم موافقت بیمه‌گذار به پرداخت حق‌بیمه اضافی مربوط.

- فوت بيمه‌گذار و عدم انجام وظايف بيمه‌گذار توسط ورثه يا منتقل‌اليه.

۲- موارد فسخ از سوي بیمه‌گذار:

- درصورتی که خطر، برطرف شده يا کاهش یابد و بيمه‌گر به تخفیف حق‌بیمه راضی نشود.

- متوقف شدن فعاليت بيمه‌گر به هر دليل.

- عدم تمايل بيمه‌گذار به ادامه پوشش.

 

ماده ۲۴- در صورت فسخ از طرف بيمه‌گر:بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه‌گذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گذار حق بيمه مدت بيمه بر اساس تعرفه كوتاه مدت به شرح ذيل محاسبه و بقيه آن مسترد خواهد شد:

مدت اعتبار

حق بيمه بر مبناي حق بيمه يكساله

تا ۵ روز

پنج درصد حق بيمه سالانه

از ۶ روز تا ۱۵ روز

ده درصد حق بيمه سالانه

از ۱۶ روز تا ۳۰ روز

بیست درصد حق بيمه سالانه

از ۳۱ روز تا ۶۰ روز

سی درصد حق بيمه سالانه

از ۶۱ روز تا ۹۰ روز

چهل درصد حق بيمه سالانه

از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز

پنجاه درصد حق بيمه سالانه

از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز

شصت درصد حق بيمه سالانه

از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز

هفتاد درصد حق بيمه سالانه

از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز

هشتاد و پنج درصد حق بيمه سالانه

از ۲۷۰ روز به بالا

صد درصد حق بيمه سالانه

 

ماده ۲۵- مرور زمان: تعهدات بيمه‌گر منحصر به مسئوليت بيمه‌گذار براي حوادثي است كه در مدت اعتبار بيمه‌نامه رخ دهد و ادعاي خسارت حداكثر ظرف دو سال پس از انقضاي بيمه‌نامه به بيمه‌گر اعلام شود. هرگونه اقدام بيمه‌گذار يا كاركنان وي به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.

 

ماده ۲۶- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه‌ اختلاف‌ ناشي‌ از تفسير و يا اجراي‌ اين‌ بيمه‌نامه، در صورتي‌ كه‌ از طريق‌ مذاكره‌ حل‌ وفصل‌ نشود به‌ داور مرضي‌الطرفين‌ ارجاع‌ خواهد شد و رأي‌ داور‌ مزبور قطعي‌ و براي‌ طرفين ‌لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ طرفين‌ در مورد انتخاب‌ داور‌ مرضي‌الطرفين به‌ توافق‌ نرسند موضوع‌ به‌ هيأت داوري ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- هر يك‌ از طرفين‌ يك‌ نفر داور‌ اختصاصي‌ تعيين‌ و به‌ طرف‌ ديگر معرفي ‌مي‌نمايد.

۲- داوران اختصاصي‌ قبل‌ از بحث‌ درباره موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق،‌ داور‌ ديگري‌ را به‌ عنوان‌ سرداور انتخاب‌ خواهند نمود.

۳- رأي‌ هيأت‌ داوري‌ با اكثريت‌ آرا، معتبر و براي‌ طرفين‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.

۴- در صورتي‌ كه‌ هر يك‌ از طرفين‌ تا ۳۰ روز بعد از انتخاب‌ و معرفي‌ داور‌ طرف‌ مقابل‌، داور‌ اختصاصي‌ خود را تعيين‌ نكند و يا داوران اختصاصي‌ تا ۳۰ روز در مورد تعيين‌ سرداور‌ به‌ توافق‌ نرسند هر يك‌ از طرفين مي‌توانند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذي‌صلاح‌ درخواست‌ تعيين‌ داور يا سرداور ‌بنمايد.

 

ماده ۲۷- موارد پيش‌بيني نشده: در مواردي كه در اين بيمه‌نامه ذكر نشده است ‌بر اساس قانون بيمه،‌ عرف بيمه و ساير قوانين جاري كشور جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد شد.

سفارش مشاوره آنلاین بیمه مسئولیت پزشکان

چاپ

سفارش آنلاین بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه پزشکان

Invalid Input

لطفا نام و نام خانوادگی را بطور کامل وارد نمایید

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 

بیمه مسئولیت وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان

چاپ

بیمه وقفه در فعالیت پزشکان پیراپزشکان کارشناسان بیمه های مسئولیت شرکت سهامی بیمه ایران باثبت بیمه نامه جدید وقفه در فعالیت پزشکان و پیرا پزشکان در بیمه مرکزی با موضوع «جبران در آمد مورد انتظار بیمه گذار ناشی از عدم فعالیت موقت ودائم به دلیل وقوع خطرات ، حادثه، بیماری وتوقیف یا تعلیق پروانه فعالیت به علت اتهامات غیر واقع وتبرئه بیمه گذار» موفق به ارائه طرح نوین دیگری در صنعت بیمه کشور شدند. این بیمه نامه از نوع بیمه نامه های عدم النفع ویژه مشاغل است که در مرحله نخست در چهار سطح درآمدی برای پزشکان ( جراحان ، متخصصان غیر جراح ، پزشکان عمومی ) وپیراپزشکان ( اعم از پرستاران ، بهیاران ، تکنسین های اتاق عمل و . . . ) اجرا می شود و با افزایش ظرفیت های آن در آینده، برای سایر مشاغل تخصصی نظیر مهندسان ، هنرمندان ، ورزشکاران و . . . نیز با الگو سازی از این طرح، بیمه نامه های جدیدی قابل ارائه خواهد بود.

شرکت سهامی بیمه ایران با تاکید بر اینکه این بیمه نامه برای تمامی پزشکان وپیراپزشکانی که دارای مجوز فعالیت رسمی هستند، طراحی شده است، قطع درآمد مورد انتظار ناشی از حوادث و هرگونه واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه گذار باعث ورود صدمات و منجر به عدم فعالیت حرفه ای دائم بیمه گذار گردد از خطرات تحت پوشش این بیمه نامه است.

همچنین قطع درآمد مورد انتظار ناشی از بیماریهای سکته قلبی ، سکته مغزی ، پیوند اعضاء، هپاتیت ، بیماری های عفونی و ام.اس که منجر به عدم فعالیت حرفه ای دائم بیمه گذار شود و نیز قطع درآمد مورد انتظار ناشی از توقیف و یا تعلیق پروانه حرفه ای پزشکی به علت اتهامات غیر وارد در حوزه فعالیت حرفه ای و تبرئه بیمه گذار از دیگر پوشش های بیمه ای بیمه ایران در این بیمه نامه است.

طرح « بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان وپیراپزشکان » بعد از اجرای طرح های بیمه نامه حرفه ای پزشکان، بیمه نامه مسئولیت پزشکان و بیمه نامه مسئولیت فنی داروخانه و مسئول فنی بیمارستان و متصدیان فنی، چهارمین طرح حمایتی از جامعه پزشکی کشور است که درآمدها و معیشت آنان را تحت پوشش و حمایت بیمه ای بیمه ایران قرار می دهد

بیمه عدم النفع وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکانشرایط و مزایای بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران

بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان در واقع یک بیمه نامه عدم النفع محسوب و به طور کلي پزشکان و پیراپزشکان بر اساس ميزان درآمد يا دریافتی خود مقدار هزينه ها يا خرج زندگي را تنظيم ميکنند ، از دست رفتن درآمد باعث عدم تناسب بين دخل و خرج زندگي شده و پيامدهاي ناگواري را به همراه دارد.بيمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان ريسک از دست رفتن درآمد در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی را پوشش ميدهد و موجب تداوم و استمرار درآمد پزشکان و پيراپزشکان در صورت وقوع حوادث و بيماري ميشود.

موضوع بيمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان:

جبران درآمد مورد انتظار بيمه گذار به دليل عدم فعاليت حرفه اي ، ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه نامه که منجر به لغو دائم پروانه حرفه پزشکي و پيراپزشکي و همچنين توقيف يا تعليق پروانه فعاليت ناشي از اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وي در مراجع ذيصلاح قانوني گردد، بيمه گر حداکثر تا حدود تعهدات مندرج در بيمه نامه نسبت به جبران تعهدات خود اقدام مي نمايد.

خطرات تحت پوشش بيمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان:
1- قطع درآمد مورد انتظار ناشي از حوادث و يا هرگونه واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي که بدون قصد و اراده بيمه گذار باعث ورود صدمات و منجر به عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد.
2- قطع درآمد مورد انتظار صرفاً ناشي از تحقق بيماري هاي زير که باعث عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد:
بيماري هاي عفوني

بيماري ام اس

سکته مغزي

سکته قلبي

پيوند اعضا

هپاتيت

ايدز

3- قطع درآمد مورد انتظار ناشي از توقيف موقت يا تعليق پروانه فعاليت حرفه بيمه گذار به علت اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وي مي گردد.

شرايط سني افراد بيمه شده بيمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان:
خطرات تحت پوشش اين بيمه نامه صرفاً براي افرادي صادر خواهد شد که سن آنها در زمان صدور بيمه نامه حداکثر 60 سال تمام بوده باشد و در صورتي که سن افراد بيش از 60 سال تا حداکثر 65 سال تمام در زمان صدور بيمه نامه باشد ، تعهد بيمه گر صرفاً محدود به خطرات مربوط به حادثه و توقيف يا تعليق پروانه فعاليت بوده و بيماري تحت پوشش نمي باشد.

مدت بيمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان:

مدت این بیمه نامه یک سال است و تا 10 سال با توجه به سرمایه ای که بیمه گذار انتخاب و حق بیمه پرداخت کرده است می تواند مشمول دریافت مستمری شود ، افزود: در این طرح جامعه پزشکی در چهار سطح طبقه بندی شده اند که در صورت وقوع هر یک از موضوعات تحت پوشش بیمه نامه، بر مبنای حق بیمه پرداختی شان و بر اساس چند برابر حداقل حقوق و دستمزد کارکنان که سالانه از سوی دولت اعلام می شود ، خسارت و مستمری دریافت خواهند کرد :

متخصصان و جراحان یک تا 20 برابر حداقل حقوق

متخصصان غیر جراح از یک تا 15 برابر 

پزشکان عمومی از یک تا 10 برابر 

پیراپزشکان از یک تا 3 برابر

میزان چند برابری هریک از گروهها از حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده در هر سال محاسبه و خسارت دریافت می گردد

توجه داشته باشید در هرصورت نبايد سن بیمه گزار بعلاوه مدت دریافت در آمد مورد انتظار از 70 سال تجاوز نمايد ، به عبارتي تعهدات بيمه گر براي سال هاي مورد انتظار بايستي به نحوي باشد که از سن 70 سال بيمه گذار تجاوز ننمايد به طور مثال ، شخصي که 61 سال سن داشته باشد سال هاي درآمد مورد انتظار وي جهت پوشش بيمه اي بيمه نامه حد اکثر از 9 سال بيشتر نخواهد بود.

استثنائات بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان :

خسارت های معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

2- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو

3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

4- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و جرایم مربوطه

5- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است

6-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط بیمه گذار

7-حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هر گونه اقدام به خودکشی

8-حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح

9-قطع درآمد ناشی از عدم فعالیت موقت و دائم بیمه گذار به علت لغو پروانه توسط نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح به دلایل خاص انظباطی و قصور و سهل انگاری در فعالیت پزشکی و یا دلایل دیگر

10-هر گونه حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورتیکه بیمه گذار فاقد گواهی نامه مجاز برای آن وسیله نقلیه باشد

11- عدم فعالیت موقت و دائم ناشی از اتهاماتی از قبیل افترا ، تهمت ، هتک حرمت ، خیانت در امانت در صورت عدم تبرئه

12- خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه نامه و یا اینکه منشاء آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد

 مدت این بیمه نامه یک سال است و تا 10 سال با توجه به سرمایه ای که بیمه گذار انتخاب و حق بیمه پرداخت کرده است می تواند مشمول دریافت مستمری شود ، افزود: در این طرح جامعه پزشکی در چهار سطح طبقه بندی شده اند که در صورت وقوع هر یک از موضوعات تحت پوشش بیمه نامه، بر مبنای حق بیمه پرداختی شان و بر اساس چند برابر حداقل حقوق و دستمزد کارکنان که سالانه از سوی دولت اعلام می شود ، خسارت و مستمری دریافت خواهند کرد :

متخصصان و جراحان یک تا 20 برابر حداقل حقوق

متخصصان غیر جراح از یک تا 15 برابر 

پزشکان عمومی از یک تا 10 برابر 

پیراپزشکان از یک تا 3 برابر

میزان چند برابری هریک از گروهها از حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده در هر سال محاسبه و خسارت دریافت می گردد

 نکته ممتاز این طرح بیمه نامه  را می توان تاثیر مثبت آن بر کاهش استرس های حرفه ای متولیان اقدامات درمانی یعنی پزشکان و کادر پرستاری و پیراپزشکان دانست  این پوشش بیمه ای، مکمل بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان است و البته دارای ساختار فنی متفاوتی با بیمه های زندگی و عمر است . بنابر این اخذ بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، علاوه بر این بیمه نامه بهترین کارکرد ترمیمی برای ایجاد تعادل و بهبود وضعیت و بازگشت شرایط عادی زندگی در میان مدت و کوتاه مدت برای صاحبان حرف پر چالش پزشکی و پیراپزشکی به هنگام وقوع هر یک از رخدادهای یادشده را دارد.

 این بیمه نامه برای خانواده پزشکان / پیراپزشکان و همچنین شخص آنان که به دلیل شرایط ناخواسته دچار مشکل شده است، فرصت و مجال مناسبی را ایجاد می کند تا تعادل از دست رفته در معیشت خود را بازیابد.

جهت مشاوره رایگان همین الان با شماره تلفنهای 8850545و87170تماس حاصل فرمایید

www.bimeonline.com

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیران یا مدیر ساختمان

چاپ

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیران یا مدیر ساختمان

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیر یا مدیران ساختمانهای تجاری اداری مسکونی از انواع بیمه مورد نیاز برج های اداری ، تجاری و مسکونی محسوب می شود که در بیمه آنلاین بیمه ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

بیمه مسئولیت هئدت مدیره ساختمانهای مسکونی اداری تجاری

قبل از ورود به مزایای بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان ابتدا خلاصه ای از وظایف و مسئولیتهای خطیر مدیر،هیئت مدیره یا مدیران ساختمان را مورد بررسی قرار می دهیم ،بطور خلاصه طبق قانون تملک آپارتمانها هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی و برای یکسال انتخاب می شود.طبق ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان، مسئول حفظ و اداره ساختمان و همچنین مجری تصمیمات مجمع عمومی را مدیر یا مدیران ساختمان می‌داند. در نتیجه به موجب همین بند تعداد مدیران باید فرد باشد تا تصمیم‌گیری و تشخیص رای اکثریت با مشکل مواجه نگردد.یکی از اقدامات مدیریت ساختمان برای حفظ و اداره ساختمان بیمه است .

در مورد اهمیت بیمه تا چه اندازه مطلع هستید؟ به طور کلی بیمه همواره نقش بسیار مهمی در جبران خسارات در جامعه داشته است. با توجه به اینکه وظیفه مدیران حفظ و نگاهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه است، در همین راستا بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش‌سوزی و اخذ بیمه آتش سوزی از جمله وظایف آنها به شمار می‌رود.ولی گسترش آپارتمان نشینی و پیشرفتهای تکنولوژی همچنین افزایش مشاعات ساختمان مانند پارکینگها و آسانسورها و تاسیسات مسئولیت ساکنین نسبت به همدیگر و نسبت به اشخاص ثالث و در نتیجه مسئولیت هیئت مدیره را دوچندان می نماید.جهت انجام اینکار هر یک از ساکنان با توجه به سهمی که دارند باید حق بیمه پرداخت نمایند. اهمیت این موضوع به حدی است که در صورت آتش‌سوزی و عدم بیمه، مسئولیت جبران خسارات با مدیران خواهد بود، پس می توان گفت این موضوع نیز از وظایف مدیر ساختمان است.

اهم بیمه نامه هایی که یک ساختمان را می تواند در برابر مخاطرات یاری نماید به شرح زیر است:

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیران یا مدیر ساختمان بسیاری از نیازهای یک مدیر ساختمان یا هیئت مدیره ساختمان را برآورده می سازد؟

بیمه مسئولیت مدیران ساختمان

شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به بیمه گزار و بر اساس قانون بیمه مصوب 1316،قانون مسئولیت مدنی مصوب  1339 و قانون تملک آپارتمانها به شرط دریافت حق بیمه مقرر، مسئولیت مدنی بیمه گزار را در قبال ساکنین و اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی هیئت مدیره ساختمان قرار می دهد، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاري بیمه گذار خسارت جانی و مالی به ساکنین، اشخاص ثالث و مشاعات آنها که منشا آن ناشی از مشاعات ساختمان باشد، وارد آید،بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم طبق راي محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت تا حدود تعهدات مندرج در شرایط بیمه نامه اقدام مینماید.

سایر شروط :

1- صدمات جانی و مالی وارده به بیمه گذار در اثر خطرات موضوع بیمه نامه و در محل مورد بیمه، براساس شرایط بیمه نامه تحت پوشش میباشد.)حوادث(

2-  خسارت جانی وارده به شخص سرایدار، نظافتچی، سرویسکار، تعمیرکار و گلکار در بخشهاي مشاعات ساختمان و در اثر خطرات موضوع موردبیمه تحت پوشش بیمه

نامه میباشد

3- خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از استفاده از آسانسور و یا پلهبرقی تحت پوشش میباشد.

 خسارتهاي معلول عوامل ذیل علاوه بر استثنائات مندرج شرایط عمومی از شمول تعهدات بیمه گرخارج است.

1- خسارت وارده ناشی از فعالیت هاي : نماکاري، نقاشی، احداث و یا اضافه بنا و هر گونه تعمیرات اساسی و کلی و همچنین هر نوع فعالیتهاي کهخارج از شرایط بهره برداري ساختمان باشد.

2- خسارت هاي وارده به آپارتمانها، اموال ساکنین و اشخاص ثالث که منشا خسارت آنها از مشاعات ساختمان نباشد.

3- خسارات وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگهاي عمومی و مجتمع هاي تجاري واداري. بیمه گذار میبایستی براي موارد اشاره شده مستقلابیمه نامه مجزا اخذ نمایدبه غیر از مسکونی که منشا حادثه مشاعات باشد(.حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد 5 برابر تعهد بیمه گر در هر حادثه می باشد)

4- در صورتی که مشاعات مورد بیمه داراي بیمه نامه آتش سوزي باشد ، در صورت بروز حادثه ، خسارت ابتدا از محل بیمه آتش سوزي پرداخت و مازادبر آن از محل این بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود

 تعهدات بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان:

همانطور که در موضوع بیمه نامه اشاره شد خسارت احتمالی در دو بخش جانی و مالی به بیمه گزار پرداخت می گردد که با پیشنهاد بیمه گزار و توافق طرفین و البته پرداخت حق بیمه بیمه نامه جاری و ساری می گردد

تماس با بیمه ایران مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

جهت مشاوره رایگان در مورد بیمه مسئولیت ساختمانی می توانید با شماره تلفن ویژه 88505454 تماس حاصل فرمایید

www.bimeonline.com

بیمه مسئولیت مسئول فنی داروخانه

چاپ

بیمه مسئولیت حرفه ای مسئول فنی داروخانه

یکی از انواع بیمه مسئولیت که از زیر شاخه های بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان می باشد ،بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران فنی داروخانه هاست که بسیاری از داروسازان و دانشجویان رشته داروسازی که در داروخانه ها اشتغال دارند به آن نیاز دارند.

قبل از ورود به مبحث این بیمه نامه ابتدا می بایست وظایف اصلی یک مدیر فنی داروخانه را به شرح ذیل با هم مرور کنیم :

مسئول فني علاوه بررعايت قوانين ومقررات موجود ملزم به رعايت ضوابط علمي وحرفه اي مربوطه مي باشد.

حضور فعال در داروخانه در ساعات تعيين شده مطابق آئين نامه

ساخت و ارائه داروهاي تركيبي طبق ضوابط باتوجه به اصول علمي وفني به نحوي كه مانع ساير وظايف قانوني وي نگردد.

جلوگيري از دخالت افراد غير مجاز در امور فني داروخانه

استفاده از روپوش سفيد با نصب پلاك مشخصات

همكاري با بازرس يا بازرسان دانشگاه يا وزارت

اعلام گزارش مراتب تخلف به دانشگاه

تكميل و ارسال پرسشنامه ها براي امور اطلاع رساني و تحقيقاتي در ارتباط با برنامه تنظيم شده توسط وزارت

اعلام اشكالات مشاهده شده در داروها برابر الگوي تعيين شده از طرف اداره كل دارو

كنترل نسخ و ارائه داروهاي تجويز شده طبق ضوابط و امضا و ممهور نمودن آنها

عرضه داروهاي بدون نسخه مطابق فهرست وضوابط اعلام شده ازسوي وزارت وارائه راهنمايي دارويي جهت استفاده ازآنها

رعايت ضوابط مربوط به بسته بندي مجدد داروهاي تجويز شده با ارائه توضيحات لازم و تحويل بهداشتي آنها

بررسي موارد ابهام و در صورت لزوم جايگزيني اقلام در نسخ تجويزي ، پس از مشاوره با پزشك معالج

اعمال نظارت بر شرايط نگهداري داروها، شكل ظاهري، كيفيت فيزيكي و تاريخ مصرف و نحوه تدارك و عرضه داروها

در بیمه نامه مسئولیت مسئولین فنی داروخانه ها مسئولیت مدنی ناشی از وظایف مسئول فنی داروخانه تحت پوشش قرار می گیرد.بدیهی است چنانچه در صورت قصور مسئول فنی داروخانه از وظایف خود آسیب جانی به هریک از بیماران و مراجعه کنندگان وارد شود و مسئول فنی توسط مراجع ذیصلاح مقصر شناخته شود،شرکت سهامی بیمه ایران خسارت وارده به زیاندیده را جبران می نماید.

این بیمه نامه برای چه کسانی مفید است:

بیمه مسئولیت مدنی مسئولین فنی داروخانه ها برای کلیه داروسازان که بعنوان مسئولین فنی در داروخانه ها مشغول به خدمت می باشند و همچنین برای آندسته از دانشجویان رشته داروسازی که بعنوان قائم مقام مسئول فنی داروخانه و البته داروسازانی که بعنوان قائم مقام مسئول فنی در داروخانه ها مشغول به فعالیت می باشند مفید و البته ضروریست.

حق بیمه دربیمه مسئولیت فنی مسئولین فنی داروخانه ها:

حق بیمه این بیمه نامه به چندین عامل بستگی دارد که در ذیل بر می شماریم

 • داروخانه روزکار
 • داروخانه شبانه روزی
 • غرامت فوت و نقص عضو برای هرنفر
 • حداکثر تعهدات جانی بیمه ایران در هر حادثه
 • حداکثر تعهدات جانی بیمه ایران در هر حادثه
 • حداکثر تعهدات جانی بیمه ایران در طول مدت بیمه نامه

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه مسئولیت فنی مدیران فنی داروخانه

جهت صدور بیمه نامه کافیست پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران فنی داروخانه را بدقت تکمیل فرمایید،ارائه شماره مجوز برای مسئولین فنی الزامیست،البته برای آن دسته از دانشجویانی که بعنوان قائم مقام مسئول فنی شماره مجوز اخذ شده از سازمان غذا و دارو کفایت می کند.

بیمه آنلاین مرجع تخصصی بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی داروخانه  ها

جهت مشاوره رایگان در خصوص بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی داروخانه بیمه ایران با شماره های 02188505454 و 02187170 تماس حاصل فرمایید

www.bimeonline.com

بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور

چاپ

 بیمه مسئولیت آسانسور بیمه ایران
بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور
هم زمان با توسعه تمدن بشری و فرهنگ شهر نشینی و هم چنین افزایش ارزش و البته کمبود زمین مرغوب برای ساخت و ساز که منجر به گسترش عمودی شهرها و افزایش روزافزون ساختمان های بلند مرتبه گشته آسانسور تبدیل به یک نیاز اساسی و فراگیر برای انسان راحت طلب شد .اگر چه استفاده از آسانسور برای حمل بار و مصالح ساختمانی باز می گردد به قبل از میلاد مسیح ولی پایه گزار آسانسور به شکل امروزی توسط ریاضیدان انگلیسی بنام آتوود بود که با بالابردن ایمنی آن توسط یک مکانیک آمریکایی بنام اوتیس که با اختراع چرخی ضامن دار در صورت پاره شدن کابل آسانسور اندکی بعد از سقوط باعث جلوگیری از سقوط آسانسور می شد مقدمه ای برای توسعه استفاده از بالابر شد و در نتیجه رشد عمودی شهرها شد .با وجود توسعه علم و تکنولوژی در تولید و ایمنی آسانسور این وسیله نیز همچون سایر اختراعات بشر همراه با فواید و مزایای فراوانی که داشت پیامد های ناگواری نیز با خود بهمراه داشته است.

 بیمه آسانسور مانند تمامی بیمه نامه ها راهی است برای کاهش زیان های مالی و کمکیست در جهت جبران هزینه های جانی ناشی از حوادث آسانسور. بیمه آسانسور در واقع یک بیمه مسئولیت از نوع مسئولیت مدنی بدین معنی که چنانچه در اثر حوادث ناشی از آسانسور ، بیمه گذار یا خریدار بیمه (مالک ساختمان، مدیرساختمان، شرکت های سرویس و نگهداری آسانسور و حتی مستاجر ) مسئول حادثه شناخته شوند و محکوم به جبران خسارت های مالی و جانی گردند شرکت بیمه خسارت را از طرف بیمه گذار (خریدار بیمه ) به زیاندیده پرداخت میکند.
چرا باید مسئولیت خود را در برابر حوادث ناشی از آسانسور بیمه کرد ؟
اسطحلاک ، نقص فنی قطعات آسانسور و خطای انسانی همواره آسانسور را به یکی از زیانبارترین وسایل آسایش بشری تبدیل کرده است که در صورت وقوع چنین حوادثی علاوه بر ایجاد مشکلات روحی و روانی برای مصدوم و یا خانواده متوفی معمولا باعث دعوای حقوقی مبنی بر کشف مقصر یا مقصرین حادثه و پرداخت دیه فوت یا نقص عضو میگردد . بیمه آسانسور قطعا نمیتواند مصدوم را درمان و یا متوفی را زندگی دوباره ببخشد اما با تامین به موقع و مناسب حقوق حادثه دیدگان نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط طرفین و برقراری صلح و آرامش خواهد داشت .از آنجاییکه عوامل زیادی در تولید ، طراحی ، نصب و سرویس و نگهداری آسانسور نقش دارند لذا چنانچه حادثه ای برای آسانسور رخ دهد و منجر به فوت یا ایجاد صدمات مالی و جانی به استفاده کنندگان آسانسور گردد با توجه به نظر دادگاه و کارشناس حوادث ممکن است هر یک از این عوامل با توجه به سهمی که در ایجاد حادثه داشته اند مقصر و مسئول شناخته شوند . به عنوان مثال در یک حادثه منجر به فوت ناشی از حوادث آسانسور ممکن است تولید کننده قطعات بیست درصد،هیئت مدیره ساختمان بیست درصد،شرکت نصاب و مونتاژ آسانسور بیست درصد،شرکت سرویس و نگهداری بیست در صد و مالکین را بیست درصد مقصر و مسئول جبران خسارت معرفی کند در چنین شرایطی هر یک از عوامل میبایست سهم خود را از خسارتی که دادگاه تعیین کرده پرداخت کنند بنابراین داشتن بیمه برای تمام عوامل ضروری است و هر کدام میبایست بطور مستقل نسبت به خرید بیمه اقدام نمایند چون بیمه مسئولیت شرکت تولید کننده قطعات در مثال فوق فقط سهم 20% را پرداخت میکند و هیچ تعهدی در رابطه با سهم شرکت های نصب و مونتاژ یا سرویس و نگهداری و یا مالکین و مدیران ساختمان ندارد . مدیران ساختمان ها به نمایندگی از مالکین میبایست نسبت به خرید بیمه آسانسور اقدام کنند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی در حاشیه امنیت کامل باشند .
اشخاص هدف در بیمه آسانسور چه کسانی هستند ؟

1- مدیران ساختمان

2- شرکت نصاب و مونتاژ آسانسور

3- شرکت های بازرسی و سرویس و نگهداری آسانسور جهت انجام بازرسی ادواری آسانسور

4- مالکین

5-شرکت تولید کننده قطعات


توجه :
نظر به اینکه بیمه مسئولیت مدیر یا هیات مدیره ساختمان شرکت سهامی بیمه ایران کلیه خطرات و حوادثی را که ممکن است در ساختمان به وقوع بپیوندد از جمله حوادث آسانسور را شناسایی و در قالب یک بیمه نامه پوشش داده است مدیرانی که تمایل دارند علاوه بر حوادث آسانسور در مورد سایر حوادث احتمالی در حاشیه امنیت کامل باشند توصیه میگردد نسبت به مطالعه و خرید بیمه مسئولیت مدیر یا هیات مدیره ساختمان اقدام کنند .بدیهی است در صورت خرید بیمه فوق الذکر نیازی به خرید بیمه آسانسور نمی باشد .

چرا بیمه آسانسور با بیمه ایران نمایندگی علوی؟

شرکت سهامی بیمه ایران با 85سال سابقه و بعنوان ارائه دهنده 50درصد بیمه نامه های آسانسور در سراسر کشور و تشکیل روزانه ده ها پرونده خسارت ناشی از حوادث آسانسور آرامش را برای مدیران،مالکان،تولیدکنندگان آسانسور و شرکتهای تولید و مونتاژ آسانسور به ارمغان می آورد و نمایندگی علوی بعنوان یکی از نمایندگان برتر بیمه ایران همواره در جهت فرهنگ سازی این رشته بیمه ای گام برداشته است.

چرا بیمه آسانسور با بیمه آنلاین؟

وبسایت بیمه آنلاین بعنوان نخستین ارائه دهنده خدمان آنلاین بیمه ای در کشور با پانزده سال سابقه همواره پیشتاز در ارائه اطلاعات آنلاین و تلفنی در زمینه بیمه آسانسور بوده است.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

چاپ

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما بیمه ایران

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه ایران مانند تمام بیمه نامه های زیر شاخه بیمه مسئولیت با گسترش جوامع توسعه یافت و امروزه جزءلاینفک هر شغلی محسوب می شود ، در واقع همانطور که بدون بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه نباید خودرو را از محل استقرار آن جابجا نمود ، بدون بیمه مسئولیت کار فرما نباید درب هیچ کارخانه ، کارگاه یا بنگاه اقتصادی را گشود.

در این بیمه نامه کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارمندان ، کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین انجام کار باشد و منجر به صدمات جسمی و بدنی شود، مسئول هستند. این بیمه مسئولیت مدنی بیمه ‌گذار (کارفرما)را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه - اعم از کارگران ایرانی و غیرایرانی مجاز به کار در ایران- تحت پوشش این بیمه خواهند بود. به موجب این بیمه‌، غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان قابل پوشش می‌باشد.بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه‌گزار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گزار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گزار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

اگر بخواهیم خلاصه شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما و پوششهای این بیمه نامه را تیتر وار بر شماریم به یازده مورد می توان اشاره نمود:

  موضوع بیمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گزار در قبال پرداخت هزینه‌های پزشکی و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت کارکنان بیمه‌گزار ناشی از حادثه موضوع بیمه.

بیمه‌گر: بیمه ایران نمایندگی علوی است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.
    حق بیمه: وجهی که بیمه گزار در برابر اخذ پوشش و تعهد شرکت سهامی بیمه ایران برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد.
    بیمه‌گزار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد به پرداخت حق بیمه می‌باشد.
    کارکنان: افرادی که در ازای انجام کار موضوع بیمه از بیمه‌گزار حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت می‌نمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج شده است.
    تبصره- در صورتیکه بیمه‌گزار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیز می‌توانند جزء کارکنان تحت پوشش بیمه نامه ‌باشند.
    زیاندیده/گان: کارکنانی که در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقص‌عضو (کلی یا جزئی) و یا فوت گردیده‌اند‌.
    کار موضوع بیمه: هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند.
    حادثه موضوع بیمه: رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص‌عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه‌گزار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.
    تبصره- کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت و امثال آن در محدوده مکانی موضوع بیمه برای کارکنان اتفاق می‌افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می‌گردد.
    محدوده مکانی موضوع بیمه: محدوده ای است که کارکنان حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کنند و و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.
    نقص عضو: قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
    غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت کارکنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه‌نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.
    در بیمه های مسئولیت کارفرما بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی نا چیز ، در برابر هزینه های هنگفت کارفرمایی و کارگاهی ، به عنوان حق بیمه در صورت آسیب به افراد و پرسنل  بخاطر خطرات تحت پوشش مبالغی قابل توجه  را به عنوان خسارت به کارکنان از محل بیمه نامه پرداخت خواهد کرد.

بیمه مسئولیت کارفرما ایران

چرا بیمه مسئولیت کارفرما با سایت بیمه آنلاین؟

    وبسایت بیمه آنلاین بعنوان اولین ارائه دهنده آنلاین خدمات بیمه ای اگر چه با محوریت ارائه انبوه بیمه های عمر طراحی گردیده است لیکن در زمینه انواع بیمه های مسئولیت بخصوص بیمه مسئولیت کارفرما نیز محیطی بسیار ساده و کاربردی برای کلیه کاربران ایجاد نموده است . در این وبسایت شما با تعاریف و مفاهیم بیمه مسئولیت کارفرما، قوانین و مقررات بیمه های مسئولیت کارفرما، سوالات متداول در بیمه های مسئولیت کارفرما، پیشنهادات انواع بیمه نامه مسئولیت کارفرما، شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما، مقالات بیمه های مسئولیت کارفرما ،پیشنهاد بیمه مسئولیت کارفرما ، کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما بیمه ایران ، سفارش آنلاین بیمه مسئولیت کارفرما، مشاوره آنلاین بیمه مسئولیت و نرخ بیمه مسئولیت کارفرما ، هزینه بیمه کارفرما و دهها مطلب جذاب در مورد بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان خواهید دید.
بیمه مسئولیت کارفرما آنلاین

  چرا بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان با بیمه ایران؟

    شرکت سهامی بیمه ایران با هشتاد و دو سال خدمات درخشان در صنعت بیمه بعنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و بنیانگزار صنعت بیمه در ایران با سرمایه ای بالغ بر 4070 ملیارد تومان که چندین برابر سرمایه کلیه شرکتهای بیمه خصوصی و خصولتی دیگر و با ذخیره خسارتی که بالغ بر دو برابر سرمایه کلیه شرکتهای بیمه دیگر و با شبکه فروشی توانمند بدون رقیب در صنعت بیمه یکه تازی می نماید.و تقریبا پنجاه درصد مشتریان بیمه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان به این شرکت رای اعتماد داده و بیمه نامه های خود را با این سرمایه ملی تمدید می نمایند.

    چرا بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان با نمایندگی علوی ؟

    نمایندگی علوی بعنوان یکی از هزاران نماینده شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1383 پا به عرصه رقابت در صنعت بیمه نهاد ، این نمایندگی از سال 1384 تاکنون همه ساله بعنوان یکی از نمایندگان برتر در زمینه بیمه مسئولیت بخصوص بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان و پیشرو در ارائه اینترنتی این بیمه نامه و مشاوره آنلاین و تلفنی و تحویل رایگان در محل مطرح بوده است. نمایندگی 5643 با مدیریت سید عباس علوی لواسانی بر اساس اصول و عقاید و اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای جوان خود در بخشهای فنی و آی تی توانسته است غیر ممکن ها را ممکن سازد و همواره در روشهای نوین ارائه خدمات بیمه ای بخصوص در رشته های بیمه مسئولیت کارفرما، اشخاص و باربری پیشتاز باشد.

بیمه مسئولیت ساختمانی

چاپ

بیمه مسئولیت ساختمانی بیمه ایران

 یکی از انواع بیمه مسئولیت ،بیمه مسئولیت ساختمانی است که به بیمه ثالث ساختمان نیز مشهور است.این بیمه نامه که با نام کامل بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانیست بسیار مورد توجه دست اندر کاران ساخت و ساز مهندسین ، مالکین و سرمایه گزاران صنعت ساختمان است

مهمترین خطرهای موضوع بیمه مسئولیت ساختمانی خسارتهای بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در جریان عملیات ساختمانی در محل اجرای پروژه های ساختمانی می باشد،صد البته مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد. 

  با پرداخت حق بیمه اضافی علاوه بر شخصیت حقیقی یا حقوقی مندرج در بیمه نامه که حق بیمه را تقبل می کند، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که اجرای هر بخش یا بخشهایی از عملیات مربوط به انجام کار (پیمانکاران فرعی ) موضوع بیمه را در محل مورد بیمه عهده دار باشند مسئولیت آنان نیز تحت پوشش این بیمه نامه قزار می گیرد.

استثنائات بیمه مسئولیت ساختمانی

خسارتهای ناشی از عوامل زیر جزء استثنائات بوده و از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

    خسارتهای وارد به بیمه گذار، شرکاء و مجریان، ناظرین، مشاورین، کارکنان بیمه گذار، همسر، پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار
    خسارتهای ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.
    خسارتهای ناشی از تخلف قوانین و نظامات دولتی.
    خسارتهایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار باشد از قبیل:
    زلزله، سیل، رانش زمین، مگر این که عمل بیمه گذار عامل ایجاد و یا تشدید کننده خطر بوده و قانوناً مسئول شناخته شود. در این موارد تعهدبیمه گر محدود به میزان مسئولیت بیمه گذار در ایجاد و یا تشدید خسارت خواهد بود.
    ترکهای سطحی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی توسط بیمه گذار در ساختمانهای مجاور ایجاد شود ولی به استحکام ساختمان لطمه ای وارد ننماید در تعهد بیمه گر نمی باشد.
    تبصره:سلسله حوادث ناشی از یک منشاء یا علت اصلی واحد، در مجموع یک حادثه تلقی می شود.


 وظایف بیمه گذار در بیمه ساختمانی

    بیمه گذار موظف است به محض دریافت هرگونه اطلاع از وقوع خسارت مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کتباً به بیمه گر اعلام نماید و همکاری لازم را جهت کارشناسی از محل خسارت دیده به عمل آورد.
    بیمه گذار موظف است در صورت بروز خسارت، ضمن جلوگیری از توسعه آن، بدون اجاره بیمه گر تغییراتی که تعیین علت حادثه و یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید در موارد خسارت دیده ندهد، مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل میزان خسارت باشد.
    بیمه گذار موظف است در جریان خاکبرداری در کنار دیوارهای ساختمانهای مجاور کلیه اصول ایمنی را رعایت بنماید. بدین نحو که در فاصله تقریبی یک متر در سطح و به فاصله حدود دو متر در کف، عملیات خاکبرداری توسط ماشین آلات متوقف گردد و سپس محل نصب ستونها با ابزار دستی ایجاد و پس از استقرار ستونها، دهانه بین آنها با وسایل دستی، خاکبرداری گردد.
    بیمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه نامه هرگونه تغییر کمی و کیفی که در وضعیت خطر یا در حرفه وی حاصل شود و یا تغییراتی در چگونگی ارتباط او با موضوع بیمه به وجود آید، مراتب را فوراً و حداکثر ظرف مدت ده روز به صورت کتبی به اطلاع  بیمه گر برساند.
    بیمه گذار موظف است اقدامهای لازم را که هرکس عرفاً برای جلوگیری از وقوع حادثه رعایت می نماید به عمل آورد.
    قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر، تعهدی برای بیمه گر ایجاد نمی کند مگر این که عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد. در غیر این صورت بیمه گر میتواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید.
    بیمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را اعم از اینکه از طرف مدعی خسارت یا دستگاههای قضائی دریافت نموده باشد بی درنگ و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بیمه گر ارسال دارد و در صورت تأخیر، مسئول جبران ضرر و زیانهایی که از این طریق به  بیمه گر وارد می شود خواهد بود.

 تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت ساختمانی

    میزان خسارت وارد به اشخاص ثالث براساس نظر کارشناس بیمه گر و مدارک مثبته تعیین خواهد گردید. در صورتی که مبلغ خسارت تعیین شده مورد موافقت شخص ثالث زیان دیده نباشد، موضوع از طریق کارشناس مرضی الطرفین حل و فصل خواهد گردید.
    خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گر به شخص ثالث زیان دیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت،بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص ثالث بری الذمه می گردد.

  در بیمه های مسئولیت ساختمانی  بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی نا چیز ، در برابر هزینه های هنگفت ساختمان ، به عنوان حق بیمه در صورت آسیب به افراد و ساختمانها و اتومبیلهای خارج از پروژه بخاطر خطرات تحت پوشش مبالغی قابل توجه  را به عنوان خسارت به اشخاص ثالث از محل بیمه نامه پرداخت خواهد کرد.

 

چرا بیمه مسئولیت ساختمانی با سایت بیمه آنلاین؟

    وبسایت بیمه آنلاین بعنوان اولین ارائه دهنده آنلاین خدمات بیمه ای اگر چه با محوریت ارائه انبوه بیمه های عمر طراحی گردیده است لیکن در زمینه انواع بیمه های مسئولیت بخصوص بیمه مسئولیت ساختمانی نیز محیطی بسیار ساده و کاربردی برای کلیه کاربران ایجاد نموده است . در این وبسایت شما با تعاریف و مفاهیم بیمه مسئولیت، قوانین و مقررات بیمه های مسئولیت ، سوالات متداول در بیمه های مسئولیت ، پیشنهادات انواع بیمه نامه مسئولیت ، شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت، مقالات بیمه های مسئولیت ، محاسبه آنلاین بیمه مسئولیت ، مشاوره آنلاین بیمه مسئولیت و نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی ، هزینه بیمه حوادث ساختمانی و دهها مطلب جذاب در مورد بیمه مسئولیت ساختمانی خواهید دید.

 
 

بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی بیمه ایران

  چرا بیمه مسئولیت ساختمانی با بیمه ایران؟

    شرکت سهامی بیمه ایران با هشتاد و دو سال خدمات درخشان در صنعت بیمه بعنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و بنیانگزار صنعت بیمه در ایران با سرمایه ای بالغ بر 4070 ملیارد تومان که چندین برابر سرمایه کلیه شرکتهای بیمه خصوصی و خصولتی دیگر و با ذخیره خسارتی که بالغ بر دو برابر سرمایه کلیه شرکتهای بیمه دیگر و با شبکه فروشی توانمند بدون رقیب در صنعت بیمه یکه تازی می نماید.و تقریبا پنجاه درصد مشتریان بیمه های مسئولیت ساختمانی به شرکت سهامی بیمه ایران رای اعتماد داده و بیمه نامه های خود را با این سرمایه ملی تمدید می نمایند.

    چرا بیمه مسئولیت ساختمانی با نمایندگی علوی ؟

    نمایندگی علوی بعنوان یکی از هزاران نماینده شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1383 پا به عرصه رقابت در صنعت بیمه نهاد ، این نمایندگی از سال 1384 تاکنون همه ساله بعنوان یکی از نمایندگان برتر در زمینه بیمه مسئولیت  و پیشرو در ارائه اینترنتی این بیمه نامه و کارشناسی و تحویل رایگان در محل مطرح بوده است.این نمایندگی با مدیریت سید عباس علوی لواسانی بر اساس اصول و عقاید و اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای جوان خود در بخشهای فنی و آی تی توانسته است غیر ممکن ها را ممکن سازد و همواره در روشهای نوین ارائه خدمات بیمه ای بخصوص در رشته های بیمه مسئولیت ، اشخاص و باربری پیشتاز باشد.

www.bimeonline.com

انواع بیمه مسئولیت

چاپ

انواع بیمه مسئولیت بیمه ایران

بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت در بیمه ایران بسیار متنوع است ، در واقع به وسعت کل حرفه ها ، مشاغل و حتی مسئولیت حرفه ای افراد است ، زمانی که شرکت سهامی بیمه ایران ، بیمه مسئولیت را طراحی و عرضه نمود که جامعه نیازمند این بیمه نامه بود ، همه روزه پرونده های متعددی در دادگاهها و مراکز انتظامی تشکیل می شد که بواسطه مالکیت افراد و یا مدیدریت حرفه ای بطور غیر مستقیم زیانی به افراد وارد شده است ، این بیمه نامه از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .اهمیت بیمه های مسئولیت به حدی شد که کلیه شرکتهای بیمه دیگر نیز به تأسی از بیمه ایران این بیمه نامه را عرضه نمودند.اینکه انواع بیمه مسئولیت چیست ؟سعی می شود در این بخش و بخشهای دیگر بطور مبسوط توضیح داده شود.

بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی شرکت سهامی بیمه ایران آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.
با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکت سهامی بیمه ایران در راستای دستیابی به اهداف یاد شده بیمه های مسئولیت را د رمتنوعترین شکل تهیه و عرضه نموده است . د رحال حاضر بیمه های مسئولیت بیمه ایران با توسعه فعالیت بخش طرح های مخصوص ، پیشگام در ارائه انواع طرحهای نوین بیمه ای است و با پرداخت خسارتهای مختلف به اشخاص زیاندیده در بیشتر فعالیتهای اقتصادی ، قراردادی ، حرفه ای و سایر بخشهایی که تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب می شوند در انواع رشته های مربوطه موجب حل و فصل اختلافات افراد جامعه با یکدیگر نیز گردیده است . حسن و برتری بیمه های مسئولیت بیمه ایران ارائه شیوه های سهل در نحوه پرداخت خسارت و انجام کارشناسیهای فنی مربوطه می باشد . برای آشنایی با انواع جدید بیمه های مسئولیت شما می توانید با اداره کل طرحهای مخصوص بیمه ایران ایران تماس گرفته و انتظارات و پیشنهادات و درخواستهای جدید خود را مطرح نموده و مشاوره لازم را اخذ نمایید.
زیر شاخه های بیمه مسئولیت عبارتند از:

 بهترین بیمه مسئولیت بیمه ایران

   بیمه مسئولیت عمومی
    خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند. که این بیمه نامه تقریبا به پانزده زیر شاخه تقسیم می شود:
        بیمه عملیات ساختمانی
      
        بیمه تمام خطر پیمانکاران
       
        بیمه مسئولیت آتش سوزی
      
        بیمه مسئولیت جامع شهرداری
      
        بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی
       
        بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی
      
        بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان(زیر رشته مسئولیت عمومی)
       
        بیمه مسئولیت رایانه
       
        بیمه مسئولیت حیوانات خانگی
      
        بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
       
        بیمه مسئولیت مدیران اردوها
       
        بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر

بیمه مسئولیت حرفه ای
    کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند. این بیمه مسئولیت مدنی بیمه ‌گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه - اعم از کارگران ایرانی و غیرایرانی که مجوز کار در ایران دارند- تحت پوشش این بیمه خواهند بود. به موجب این بیمه‌، غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان قابل پوشش می‌باشد.
    رشته بیمه مسئولیت حرفه ای مشتمل بر 20 زیر شاخه را دارند می‌باشد که عبارتند از:
        بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

        بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی داروخانه ها
               بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین
              بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی
            بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه
             بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ
  بیمه مسئولیت مدنی تورها
          بیمه مسئولیت فنی بیمارستان
بیمه مسئولیت وقفه در فعالیت پزشکان و پیرا پزشکان

        بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر
              بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور

        بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان
              بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی
              بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری
             بیمه مسئولیت مهدکودک
             بیمه مسئولیت مدیر سینما
               بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ها
               بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها
               بیمه مسئولیت حرفه ای تعمیر کاران
       بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری
              بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران
              بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل
          بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا
         بیمه مسئولیت ناشی از تولید(شرکت های گازی)
              بیمه مسئولیت ناشی از تولید(گارانتی عایق های رطوبتی)
              بیمه مسئولیت ناشی از تولید(تولیدکنندگان)
       سایر بیمه های مسئولیت
   بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو
      
        بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
      
        بیمه مسئولیت قراردادی
       
        بیمه اعتباری صداقت در امانت
       
        بیمه اعتباری فروش اقساطی
      
بیمه طرح های خاص

   در بخشها و مقالات دیگر بیمه های مسئولیت هر یک از رشته های این بیمه نامه بصورت مبسوط توضیح داده خواهد شد

جهت اطلاعات بیشتر همین امروز با شماره ویژه 88544842 تماس و یا بصورت آنلاین سفارش دهید تا مشاوران بیمه آنلاین بصورت رایگان شما را راهنمایی نمایند

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

چاپ

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بیمه نامه مسئولیت پزشکان که به پیرا پزشکان ، دامپزشکان و دارو سازان نیز تامیم داده شد یکی از انواع بیمه های مسئولیت می باشد که نیازهای مسئولیتی در جامعه پزشکی را تامین می کند.
شرکت سهامی بیمه ایران برای نخستین بار این بیمه نامه را به منظور تأمین خطرهای تهدید کننده جامعه پزشکی کشور، بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان از اواسط دهه شصت طراحی و ارائه نموده است.
این بیمه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان ، پرستاران و حتی داروسازان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی این افراد در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد. بر اساس قانون بیمه، حق بیمه این بیمه نامه با توجه به نوع شغل و ضریب بروز صدمه تعیین می شود که در صورت عدم بروز خسارت تخفیفات قابل توجهی در تجدید بیمه نامه در اختیار وی قرار می گیرد.همچنین بر اساس قانون بیمه چنانچه استفاده کنندگان به صورت گروهی از این بیمه نامه استفاده کنند با توجه به تعداد از تخفیف حق بیمه برخوردار می شوند. (که این واحدصدور جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان محترم استان خراسان بالاترین تخفیفات را قانوناً اعمال مینماید.)
کلیه دعاوی زیان دیدگان ، بیماران و یا ذوی‌الحقوق آنها علیه پزشک یا پیراپزشک به مدت چهار سال پس از انقضای تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه‌ای می‌باشد به شرط آن که معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد. به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصا قانون دیات) در رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه‌ای بیمه نامه باید متناسب با قوانین موضوعه یاد شده باشد. نگاهی به آمار تلفات و زیانهایی که در بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی ، به بار می آید، حاکی از خطرات بزرگی است که یک پزشک با آن روبروست. چنانکه می دانیم ، زیانهای مادی وارده بر پزشک ، به دلیل مسئولیت او، موجب خسارات مادی زیادی برای پزشک می گردد. با این وجود ، بسیاری از پزشکان، به دلیل بی اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند.
مزیت بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان که توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می‌گردد در این است که این شرکت مبلغ خسارت را پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار قبل از صدور رأی در مراجع قضایی پرداخت و موضوع دعوای خسارت را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل می‌نماید.

در این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشک در قبال بیماران بیمه می گردد. به عبارت دیگر چنانچه پزشک بغیر عمد یعنی بعلت خطا، اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود بیمه گر آنرا جبران خواهد نمود. نکته حائز اهمیت آنکه دستیاران پزشک و همچنین کلیه کسانی که (پرستار، تکنسین) به دستور پزشک انجام وظیفه می نمایند نیز تحت پوشش این بیمه نامه می باشند.


در ارتباط با تعهدات بیمه گر مقرر در بیمه نامه موارد زیر قابل توجه است:

    بیمه ایران علاوه بر پرداخت دیه به زیاندیده، متعهد پرداخت هزینه دادرسی نیز میباشد البته تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه برای هر بیمار.
    در صورتیکه بیمه گزار از سوی مراجع قانونی محکوم به پرداخت دیه شود. تعهد بیمه گر محدود به پرداخت معادل ریالی دیه می باشد که همه ساله از سوی مراجع قضایی اعلام می گردد.
    از موارد قابل توجه، تعهد بیمه گر نسبت به پرداخت ظرف مهلت معین حداکثر 15 روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز که در امر بازاریابی برای فروش بیمه نامه پزشکان بسیار جاذبه دارد و از طرف دیگر از دفع وقت توسط بیمه گر جلوگیری می نماید.
    در خصوص وجود بیمه مضاعف، ابتدا بیمه گر اول بایستی خسارت را رسیدگی و تسویه نماید منظور از بیمه گر اول، بیمه گری است که بیمه نامه صادره توسط وی از لحاظ تاریخ صدور بر بیمه نامه دیگر تقدم دارد. مسئولیت بیمه گر دوم حداکثر معادل مازاد خسارت تأدیه شده توسط بیمه گر اول میباشد.
   در این بیمه نامه مانندهمه بیمه های مسئولیت  پزشک بدون موافقت کتبی بیمه ایران حق مصالحه با زیاندیده و یا اقرار به مسئولیت را ندارد.

بیمه آنلاین مرجع تخصصی بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

با بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران با آسودگی خاطر فقط به سلامتی بیماران خود فکر کنید

جهت مشاوره رایگان در مورد بیمه مسئولیت پزشکان از پس از مطالعه دقیق مزایای بیمه مسئولیت پزشکان و پاسخ به سوالات متداول بیمه مسئولیت پزشکان از یکی از دو راه ذیل اقدام فرمایید:

الف-تماس با شماره تلفن های 02187170و02188505454

ب-اینجا را کلیک کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند

www.bimeonline.com