جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
کارشناس خسارت

کارشناس  خسارت

 کارشناس یا ارزیاب خسارت شخص مستقلی است که از شرکت بیمه دستمزد دریافت می‌کند و به بررسی خسارت ادعا شده می‌پردازد؛ مقدار خسارت قابل پرداخت و پوشش‌دهی خسارت توسط بیمه مورد نظر را بررسی می‌نماید

Claims adjuster