جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
صندوق تامین خسارتهای بدنی

صندوق تامین خسارت های بدنی نهادیست که تعهدات و حقوق آنرا بخش سوم قانون بیمه شخص ثالث تبیین می نماید.صندوق یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل بیمه ای است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که به دلایلی امکان دریافت خسارت از مقصر حادثه یا شرکت بیمه را ندارند تشکیل شده است .